1 A kad ču Adonisedek car Jerusalimski da je Isus uzeo Gaj i raskopao ga, kao što je učinio s Jerihonom i njegovijem carem, tako da je učinio i s Gajem i njegovijem carem, i da su Gavaonjani učinili mir s Izrailjem i stoje usred njih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Uplaši se vrlo; jer Gavaon bijaše velik grad kao kakav carski grad, i bijaše veći od Gaja, i svi ljudi u njemu bijahu hrabri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Zato posla Adonisedek car Jerusalimski k Oamu caru Hevronskom i k Piramu caru Jarmutskom i k Jafiji caru Lahiskom i k Daviru caru Jeglonskom, i poruči:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Hodite k meni, i pomozite mi da udarimo na Gavaon, jer učini mir s Isusom i sa sinovima Izrailjevim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I skupi se i pođe pet careva Amorejskih, car Jerusalimski, car Hevronski, car Jarmutski, car Lahiski, car Jeglonski, oni i sva vojska njihova, i stavši u oko pod Gavaonom počeše ga biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tada Gavaonjani poslaše k Isusu u oko u Galgalu i rekoše: nemoj dignuti ruku svojih sa sluga svojih; hodi brzo k nama, izbavi nas i pomozi nam, jer se skupiše na nas svi carevi Amorejski koji žive u gorama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I izide Isus iz Galgala, on i s njim sav narod što bješe za boj, svi junaci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Gospod reče Isusu: ne boj ih se; jer ih dadoh tebi u ruke, nijedan ih se neće održati pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Isus udari na njih iznenada, išavši cijelu noć od Galgala,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I smete ih Gospod pred Izrailjem, koji ih ljuto pobi kod Gavaona, pa ih potjera putem kako se ide u Vetoron, i sjekoše ih do Azike i do Makide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad bježahu ispred Izrailja i bijahu niz vrlet Vetoronsku, baci Gospod na njih kamenje veliko iz neba dori do Azike, te ginjahu: i više ih izgibe od kamenja gradnoga nego što ih pobiše sinovi Izrailjevi mačem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tada progovori Isus Gospodu onaj dan kad Gospod predade Amorejca sinovima Izrailjevijem, i reče pred sinovima Izrailjevijem: stani sunce nad Gavaonom, i mjeseče nad dolinom Elonskom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I stade sunce i ustavi se mjesec, dokle se ne osveti narod neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi istinitoga? I stade sunce nasred neba i ne naže k zapadu skoro za cio dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ne bi takoga dana ni prije ni poslije, da Gospod posluša glas čovječji, jer Gospod vojeva za Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I vrati se Isus i sav Izrailj s njim u oko u Galgal.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A onijeh pet careva utekoše i sakriše se u pećinu kod Makide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I dođe glas Isusu: nađe se pet careva sakrivenijeh u pećini kod Makide.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A Isus reče: privalite veliko kamenje na vrata pećini, i namjestite ljude kod nje da ih čuvaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A vi ne stojte, nego gonite neprijatelje svoje i bijte ostatak njihov, ne dajte im da uđu u gradove svoje, jer vam ih dade u ruke Gospod Bog vaš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A kad Isus i sinovi Izrailjevi prestaše biti ih u boju vrlo velikom, razbivši ih sasvijem, a koji ih ostaše živi, utekoše u tvrde gradove,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Vrati se sav narod zdravo u oko k Isusu u Makidu, i niko ne mače jezikom svojim na sinove Izrailjeve, ni na jednoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada reče Isus: otvorite vrata od one pećine, i izvedite k meni onijeh pet careva iz pećine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I učiniše tako, i izvedoše k njemu onijeh pet careva iz pećine: cara Jerusalimskoga, cara Hevronskoga, cara Jarmutskoga, cara Lahiskoga, cara Jeglonskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A kad izvedoše te careve k Isusu, sazva Isus sve ljude Izrailjce, i reče vojvodama od vojske koje bijahu išle s njim: pristupite i stanite nogama svojim na vratove ovijem carevima. I oni pristupiše i stadoše im na vratove nogama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A Isus im reče: ne bojte se i ne plašite se; budite slobodni i hrabri, jer će tako učiniti Gospod svijem neprijateljima vašim na koje zavojštite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Potom ih pobi Isus i pogubi ih, i objesi ih na pet drveta, i ostaše viseći na drvetima do večera.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A o zahodu sunčanom zapovjedi Isus te ih skidoše s drveta i baciše ih u pećinu, u koju se bijahu sakrili, i metnuše veliko kamenje na vrata pećini, koje osta ondje do danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Istoga dana uze Isus i Makidu, i sve u njoj isiječe oštrijem mačem, i cara njezina i njih pobi, sve duše koje bjehu u njoj, ne ostavi nijednoga živa; i učini s carem Makidskim kao što učini s carem Jerihonskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Potom otide Isus i sav Izrailj s njim iz Makide u Livnu, i stade biti Livnu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Pa i nju predade Gospod u ruke Izrailju i cara njezina; i isiječe sve oštrijem mačem, sve duše koje bijahu u njoj, ne ostavi u njoj nijednoga živa; i učini s carem njezinijem kao što učini s carem Jerihonskim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Potom otide Isus i sav Izrailj s njim iz Livne na Lahis, i stade u oko pred njim, i stade ga biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 I Gospod predade Lahis u ruke Izrailju, i on ga uze sjutradan, i isiječe sve oštrijem mačem, sve duše što bijahu u njemu, isto onako kako učini s Livnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Tada dođe Oram car Gezerski u pomoć Lahisu; ali pobi Isus njega i narod njegov da ne osta nijedan živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Potom pođe Isus i sav Izrailj s njim iz Lahisa na Jeglon, i stavši u oko prema njemu udariše na nj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 I uzeše ga isti dan, i isjekoše sve oštrijem mačem; sve duše što bijahu u njemu pobi taj dan isto onako kako učini s Lahisom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Potom se podiže Isus i sav Izrailj s njim iz Jeglona na Hevron, i stadoše ga biti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I uzeše ga i isjekoše oštrijem mačem, i cara njegova i sve gradove njegove, sve duše što bijahu u njima; ne ostavi nijednoga živa isto onako kako učini s Jeglonom; zatr ga sa svijem dušama što bijahu u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Potom se obrati Isus i sav Izrailj s njim na Davir, i stade ga biti;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I uze ga i cara njegova i sve gradove njegove, i isjekoše ih oštrijem mačem i zgubiše sve duše što bijahu u njima; ne ostavi nijednoga živa; kao što učini s Hevronom, tako učini s Davirom i carom njegovijem, i kao što učini s Livnom i carem njezinijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Tako pobi Isus svu zemlju, gore i južnu stranu i ravnice i doline, i sve careve njihove; ne ostavi nijednoga živa, nego sve duše žive zgubi, kao što bješe zapovjedio Gospod Bog Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I pobi ih Isus od Kadis-Varnije do Gaze, i svu zemlju Gosensku do Gavaona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A sve te careve i zemlju njihovu uze Isus ujedanput; jer Gospod Bog Izrailjev vojevaše za Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Potom se vrati Isus i sav Izrailj s njim u oko u Galgal.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga