1 Braćo moja! u vjeri Gospoda našega slavnoga Isusa Hrista ne gledajte ko je ko;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer ako dođe u crkvu vašu čovjek sa zlatnijem prstenom i u svijetloj haljini, a dođe i siromah u rđavoj haljini,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I pogledate na onoga u svijetloj haljini, i rečete mu: ti sjedi ovdje lijepo, a siromahu rečete: ti stani tamo, ili sjedi ovdje niže podnožja mojega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I ne rasudiste u sebi, nego biste sudije zlijeh pomisli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Čujte, ljubazna braćo moja, ne izabra li Bog siromahe ovoga svijeta da budu bogati vjerom, i našljednici carstva koje obreče onima koji njega ljube?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A vi osramotiste siromaha. Nijesu li to bogati koji vas muče i vuku vas na sudove?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ne hule li oni na dobro ime vaše kojijem ste se nazvali?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako dakle zakon carski izvršujete po pismu: ljubi bližnjega kao samoga sebe, dobro činite;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ako li gledate ko je ko, grijeh činite, i bićete pokarani od zakona kao prestupnici;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik zakona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer će onome biti sud bez milosti koji ne čini milosti; i hvali se milost na sudu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Kakva je korist, braćo moja, ako ko reče da ima vjeru a djela nema? Zar ga može vjera spasti?
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
15 Ako, na priliku, brat ili sestra goli budu, ili nemaju šta da jedu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I reče im koji od vas: idite s mirom, grijte se, i nasitite se, a ne da im potrebe tjelesne, šta pomaže?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Tako i vjera ako nema djela, mrtva je po sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 No može ko reći: ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi vjeru svoju bez djela svojijeh, a ja ću tebi pokazati vjeru svoju iz djela svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ti vjeruješ da je jedan Bog; dobro činiš; i đavoli vjeruju, i drkću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ali hoćeš li razumjeti, o čovječe sujetni! da je vjera bez djela mrtva?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Avraam otac naš ne opravda li se djelima kad prinese Isaka sina svojega na oltar?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Vidiš li da vjera pomože djelima njegovijem, i kroz djela savrši se vjera?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I izvrši se pismo koje govori: Avraam vjerova Bogu, i primi mu se u pravdu, i prijatelj Božij nazva se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Vidite li dakle da se djelima pravda čovjek, a ne samom vjerom?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A tako i Raav kurva ne opravda li se djelima kad primi uhode, i izvede ih drugijem putem?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez dobrijeh djela mrtva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga