123

1 Opominji ih da budu pokorni i poslušni gospodarima i zapovjednicima, i gotovi na svako dobro djelo;

2 Ni na koga da ne hule, da se ne svađaju, nego da budu mirni, svaku krotost da pokazuju svijem ljudima,

3 Jer i mi bijasmo negda ludi, i nepokorni, i prevareni, služeći različnijem željama i slastima, u pakosti i zavisti živeći, mrski budući i mrzeći jedan na drugoga.

4 A kad se pokaza blagodat i čovjekoljublje spasa našega Boga,

5 Ne za djela pravedna koja mi učinismo, nego po svojoj milosti spase nas banjom prerođenja i obnovljenjem Duha svetoga,

6 Kojega izli na nas obilno kroz Isusa Hrista spasitelja našega,

7 Da se opravdamo blagodaću njegovom, i da budemo našljednici života vječnoga po nadu.

8 Sine Tite! istinita je riječ, i u ovome hoću da utvrđuješ, da se oni koji vjerovaše Bogu trude i staraju za dobro djelo: ovo je korisno ljudima i dobro.

9 A ludijeh zapitkivanja i teftera od plemena, i svađa i prepiranja o zakonu kloni se; jer je to nekorisno i prazno.

10 Čovjeka jeretika po prvome i drugom svjetovanju kloni se,

11 Znajući da se takovi izopačio, i griješi, i sam je sebe osudio.

12 Kad pošljem k tebi Artemu ili Tihika, postaraj se da dođeš k meni u Nikopolj, jer sam namislio da ondje zimujem.

13 Zinu zakonika i Apola lijepo opremi da imaju sve što im treba.

14 Ali i naši neka se uče napredovati u dobrijem djelima, ako gdje bude od potrebe da ne budu bez roda.

15 Pozdravljaju te svi koji su sa mnom. Pozdravi sve koji nas ljube u vjeri. Blagodat sa svima vama. Amin.

Analiza
Pretraga