1 Zaklinjem te dakle pred Bogom i Gospodom našijem Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom njegovijem i carstvom njegovijem:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Propovijedaj riječ, nastoj u dobro vrijeme i u nevrijeme, pokaraj, zaprijeti, umoli sa svakijem snošenjem i učenjem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer će doći vrijeme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojijem željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ti budi trijezan u svačemu, trpi zlo, učini djelo jevanđelista, službu svoju svrši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Jer ja se već žrtvujem, i vrijeme mojega odlaska nasta.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Dobar rat ratovah, trku svrših, vjeru održah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Dalje dakle meni je pripravljen vijenac pravde, koji će mi dati Gospod u dan onaj, pravedni sudija; ali ne samo meni, nego i svima koji se raduju njegovu dolasku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Postaraj se da dođeš brzo k meni;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer me Dimas ostavi, omiljevši mu sadašnji svijet, i otide u Solun; Kriskent u Galatiju, Tit u Dalmaciju; Luka je sam kod mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Marka uzmi i dovedi ga sa sobom; jer mi je dobar za službu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A Tihika poslao sam u Efes.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Kad dođeš donesi mi kabanicu što sam ostavio u Troadi kod Karpa, i knjige, a osobito kožne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Aleksandar kovač mnogo mi zla učini. Da mu Gospod plati po djelu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Čuvaj se i ti od njega; jer se vrlo protivi našijem riječima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 U prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego me svi ostaviše. Da im se ne primi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ali Gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroza me svrši propovijedanje, i da čuju svi neznabošci; i izbavih se od usta lavovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I Gospod će me izbaviti od svakoga zla djela, i sačuvaće me za carstvo svoje nebesko; kojemu slava va vijek vijeka. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Pozdravi Priskilu i Akilu, i Onisiforov dom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Erast osta u Korintu. A Trofima ostavih u Miletu bolesna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Postaraj se da dođeš prije zime. Pozdravlja te Euvul, i Pud, i Lin, i Klaudija, i braća sva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Gospod Isus Hristos sa duhom tvojijem. Blagodat s vama. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga