1 Ali ovo znaj da će u pošljednje dane nastati vremena teška.

2 Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni,

3 Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, bijesni, nedobroljubivi,

4 Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga,

5 Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. I ovijeh se kloni.

6 Jer su od ovijeh oni koji se zavlače po kućama, i robe ženice koje su natovarene grijesima i vode ih različne želje,

7 Koje se svagda uče, i nikad ne mogu da dođu k poznanju istine.

8 Kao što se Janije i Jamvrije protiviše Mojsiju, tako se i ovi protive istini, ljudi izopačenoga uma, nevješti u vjeri.

9 Ali neće dugo napredovati; jer će njihovo bezumlje postati javno pred svima, kao i onijeh što posta.

10 A ti si se ugledao na moju nauku, življenje, namjeru, vjeru, snošenje, ljubav, trpljenje,

11 Protjerivanja, stradanja, kakova mi se dogodiše u Antiohiji, i u Ikoniji, i u Listri, kakova protjerivanja podnesoh, i od sviju me izbavi Gospod.

12 A i svi koji pobožno hoće da žive u Hristu Isusu, biće gonjeni.

13 A zli ljudi i varalice napredovaće na gore, varajući i varajući se.

14 Ali ti stoj u tome što si naučio i što ti je povjereno, znajući od koga si se naučio,

15 I budući da iz malena umiješ sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenije u Hrista Isusa.

16 Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,

17 Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen.

Analiza
Pretraga