1 Robovi koji su god pod jarmom da pokazuju svaku čast svojijem gospodarima, da se ne huli na ime Božije i na nauku.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A koji imaju krštene gospodare, da ne postaju nemarljivi za njih što su braća, nego još bolje da služe, jer su vjerni i ljubazni, zajedničari u blagodati. Ovo uči i svjetuj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ako li ko drukčije uči, i ne pristaje na zdrave riječi Gospoda našega Isusa Hrista i na nauku pobožnu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Nadu se ne znajući ništa, nego bolujući od zapitkivanja i praznijeh prepiranja, oda šta postaje zavist, svađa, huljenje, zle misli,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Zaludna prepiranja onakovijeh ljudi koji imaju um izopačen i nemaju istine, koji misle da je pobožnost trgovina. Kloni se takovijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali jest velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer ništa ne donesosmo na ovaj svijet, dakle ne možemo ništa ni odnijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad imamo hranu i odjeću, ovijem da budemo dovoljni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 A koji hoće da se obogate oni upadaju u napasti i zamke, i u mnoge lude škodljive želje, koje potapaju čovjeka u propast i pogibao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer je korijen sviju zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vjere i na sebe navukoše muke velike.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ti, o čovječe Božij! bjegaj od ovoga, a idi za pravdom, pobožnosti, vjerom, ljubavi, trpljenjem, krotosti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Bori se u dobroj borbi vjere, muči se za vječni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogijem svjedocima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zapovijedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Hristom Isusom koji svjedoči za vladanja Pontija Pilata dobro priznanje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Da držiš zapovijest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našega Isusa Hrista,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Koji će u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini silni car nad carevima i gospodar nad gospodarima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Koji sam ima besmrtnost, i živi u svjetlosti kojoj se ne može pristupiti, kojega niko od ljudi nije vidio, niti može vidjeti, kojemu čast i država vječna. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga, koji nam sve daje izobilno za užitak;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Neka dobro čine, neka se bogate u dobrijem djelima, neka budu podašni, zajednični,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Sabirajući sebi temelj dobar za unapredak, da prime život vječni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 O Timotije! sačuvaj što ti je predano, kloni se poganijeh praznijeh razgovora i prepiranja lažno nazvanoga razuma,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Kojijem se neki hvaleći otpadoše od vjere. Blagodat s tobom. Amin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga