1 Starca ne karaj, nego mu govori kao ocu; momčadma kao braći;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Staricama kao materama; mladima kao sestrama, sa svakom čistotom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Udovice poštuj, koje su prave udovice.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ako li koja udovica ima djecu ili unučad, da se uče najprije svoj dom poštovati, i zajam vraćati roditeljima; jer je ovo ugodno pred Bogom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A prava udovica i usamljena uzda se u Boga, i živi u molitvama i u moljenju dan i noć.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A koja živi u sladostima, živa je umrla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ovo zapovijedaj, da budu bez mane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ako li ko za svoje a osobito za domaće ne promišlja, odrekao se vjere, i gori je od neznabošca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A udovica da se ne prima mlađa od šezdeset godina, i koja je bila jednome mužu žena;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I koja ima svjedočanstvo u dobrijem djelima, ako je djecu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakijem dobrijem djelom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A mladijeh udovica prođi se; jer kad pobjesne protiv Hrista, hoće da se udaju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I imaju grijeh što prvu vjeru odbaciše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore što ne treba.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Hoću dakle da se mlade udovice udaju, djecu rađaju, kuću kuće, a nikakva uzroka da ne daju protivniku za huljenje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jer se evo neke okrenuše za sotonom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ako koji vjerni ili vjerna ima udovice, neka se stara za njih, i da ne dosađuju crkvi da one koje su prave udovice može zadovoljiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A sveštenicima koji se dobro staraju da se daje dvoguba čast, a osobito onima koji se trude u riječi i u nauci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer pismo govori: volu koji vrše ne zavezuj usta, i: radin je dostojan svoje plate.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Na sveštenika ne primaj tužbe, osim kad imaju dva ili tri svjedoka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A koji griješe pokaraj ih pred svima, da i drugi imaju strah.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izbranima njegovijem anđelima da ovo držiš bez licemjerja, ne čineći ništa po hateru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Ruku odmah ne meći ni na koga, niti pristaj u tuđe grijehe. Drži sebe čista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Više ne pij vode, nego pij po malo vina, želuca radi svojega i čestijeh svojijeh bolesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A nekijeh su ljudi grijesi poznati koji naprijed vode na sud, a nekijeh idu za njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Tako su i dobra djela poznata, i koja su drukčija ne mogu se sakriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga