1 Istinita je riječ: ako ko vladičanstva želi dobru stvar želi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ali vladika treba da je bez mane, jedne žene muž, trijezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vrijedan da uči;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ne pijanica, ne bojac, ne lakom, nego krotak, miran, ne srebroljubac;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Koji svojijem domom dobro upravlja, koji ima poslušnu djecu sa svakijem poštenjem;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ako ko ne umije svojijem domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne novokršten, da se ne bi naduo, i upao u sud đavolji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A valja da ima i dobro svjedočanstvo od onijeh koji su napolju, da ne bi upao u sramotu i u zamku đavolju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Tako i đakoni treba da budu pošteni, ne dvojezični, ne koji mnogo vina piju, ne lakomi na dobitak pogan,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Koji imaju tajnu vjere u čistoj savjesti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A i ovi da se kušaju najprije, pa onda da služe, ako su bez mane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Tako i žene treba da su poštene, ne koje opadaju, trijezne, vjerne u svemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Đakoni da bivaju jedinijeh žena muževi, koji dobro upravljaju djecom i svojijem domovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer koji dobro služe oni dobivaju sebi dobar postup, i veliku slobodu u vjeri Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ovo ti pišem nadajući se da ću skoro doći k tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ako li se zabavim, da znaš kako treba življeti u domu Božijemu, koji je crkva Boga živoga, stup i tvrđa istine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I, kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: Bog se javi u tijelu, opravda se u Duhu, pokaza se anđelima, propovjedi se neznabošcima, vjerova se na svijetu, uznese se u slavi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga