123

1 Dalje, braćo, molite se Bogu za nas da riječ Gospodnja trči, i da se slavi kao i među vama;

2 I da se izbavimo od besputnijeh i zlijeh ljudi; jer vjera nije sviju,

3 A Gospod je vjeran, koji će vas utvrditi i sačuvati oda zla.

4 A uzdamo se u Gospoda za vas da ono što vam zapovijedamo i činite i činićete.

5 A Gospod da upravi srca vaša na ljubav Božiju i na trpljenje Hristovo.

6 Zapovijedamo vam pak, braćo, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, da se odvojite od svakoga brata koji živi neuredno, a ne po uredbi koju primiše od nas.

7 Jer sami znate kako treba da se ugledate na nas, jer ne življesmo neuredno među vama,

8 Niti zabadava hljeb jedosmo u koga, nego u trudu i u poslu, dan i noć radeći, da ne budemo na dosadu nikome od vas.

9 Ne kao da nemamo vlasti, nego da sebe damo vama za ugled, da budete kao i mi.

10 Jer kad bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo da ako ko neće da radi da i ne jede.

11 Jer čujemo da neki neuredno žive među vama, ništa ne radeći, nego okrajče i miješaju se u tuđe poslove.

12 Takovima zapovijedamo i molimo ih u Gospodu našemu Isusu Hristu da mirno radeći svoj hljeb jedu.

13 A vama, braćo, da ne dotuži dobro činiti.

14 A ako ko ne posluša riječi naše, onoga poslanicom naznačite, i ne miješajte se s njim, da se posrami.

15 Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga svjetujte kao brata.

16 A sam Gospod mira da vam da mir svagda u svakom događaju. Gospod sa svima vama.

17 Pozdrav mojom rukom Pavlovom, koje je znak u svakoj poslanici, ovako pišem:

18 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

Analiza
Pretraga