123

1 Ali vas molimo, braćo, za dolazak Gospoda našega Isusa Hrista, i za naš sastanak u njemu,

2 Da se ne date lasno pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom ni riječju, ni poslanicom, kao da je od nas poslana, da je već nastao dan Hristov.

3 Da vas niko ne prevari nikakijem načinom; jer neće doći dok ne dođe najprije otpad, i ne pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli,

4 Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi Božijoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.

5 Ne pamtite li da sam vam ovo kazivao još kad sam kod vas bio?

6 I sad znate što zadržava da se ne javi u svoje vrijeme.

7 Jer se već radi tajna bezakonja, samo dok se ukloni onaj koji sad zadržava.

8 Pa će se onda javiti bezakonik, kojega će Gospod Isus ubiti duhom usta svojijeh, i iskorijeniti svjetlošću dolaska svojega;

9 Kojega je dolazak po činjenju sotoninu sa svakom silom, i znacima i lažnijem čudesima,

10 I sa svakom prijevarom nepravde među onima koji ginu: jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasli.

11 I zato će im Bog poslati silu prijevare, da vjeruju laži;

12 Da prime sud svi koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.

13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubazna Gospodu! što vas je Bog od početka izabrao za spasenije u svetinji Duha i vjeri istine.

14 U koje vas dozva jevanđeljem našijem, da dobijete slavu Gospoda našega Isusa Hrista.

15 Tako dakle, braćo, stojte i držite uredbe kojima se naučiste ili riječju ili iz poslanice naše.

16 A sam Gospod naš Isus Hristos, i Bog i otac naš, kojemu omiljesmo i dade nam utjehu vječnu i nad dobri u blagodati,

17 Da utješi srca vaša i da vas utvrdi u svakoj riječi i djelu dobrome.

Analiza
Pretraga