1 Gospodari! pravdu i jednakost činite slugama znajući da i vi imate gospodara na nebesima.

2 Da vam se ne dosadi molitva; i stražite u njoj sa zahvaljivanjem,

3 Moleći se i za nas ujedno da nam Bog otvori vrata riječi, da propovijedamo tajnu Hristovu, za koju sam i svezan,

4 Da je javim kao što mi treba govoriti.

5 Mudro živite prema onima koji su napolju, pazeći na vrijeme.

6 Riječ vaša da biva svagda u blagodati, solju začinjena, da znate kako vam svakome treba odgovarati.

7 Za mene kazaće vam sve Tihik ljubazni brat i vjerni sluga i drugar u Gospodu,

8 Kojega poslah k vama za to isto da razbere kako ste vi, i da utješi srca vaša,

9 S Onisimom vjernijem i ljubaznijem bratom našijem, koji je od vas. Oni će vam sve kazati kako je ovdje.

10 Pozdravlja vas Aristarh, koji je sa mnom u sužanjstvu, i Marko nećak Varnavin, za kojega primiste zapovijesti (ako dođe k vama, primite ga);

11 I Isus prozvani Just, koji su iz obrezanja. Ovo su jedini moji pomagači u carstvu Božijemu koji mi biše utjeha.

12 Pozdravlja vas Epafras, koji je od vas, sluga Isusa Hrista; on se jednako trudi za vas u molitvama da budete savršeni i ispunjeni svakom voljom Božijom.

13 Jer ja svjedočim za njega da ima veliku revnost i brigu za vas i za one koji su u Laodikiji i u Jerapolju.

14 Pozdravlja vas Luka ljekar ljubazni, i Dimas.

15 Pozdravite braću u Laodikiji, i Nimfana i domašnju crkvu njegovu.

16 I kad se ova poslanica pročita kod vas, učinite da se pročita i u Laodikijskoj crkvi, i onu što je pisana u Laodikiju da i vi pročitate.

17 I kažite Arhipu: gledaj na službu koju si primio u Gospodu da je dovršiš.

18 Pozdrav mojom rukom Pavlovom. Opominjite se mojijeh okova. Blagodat sa svima vama. Amin.

Analiza
Pretraga