1 Zato, braćo moja ljubazna i poželjena, radosti i vijenče moj! tako stojte u Gospodu, ljubazni.

2 Evodiju molim, i Sintihiju molim da jedno misle u Gospodu.

3 Da, molim i tebe, druže pravi, pomaži njima koje se u jevanđelju trudiše sa mnom, i Klimentom, i s ostalima pomagačima mojima, kojijeh su imena u knjizi života.

4 Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se.

5 Krotost vaša da bude poznata svijem ljudima.

6 Gospod je blizu. Ne brinite se ni za što nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša.

7 I mir Božij, koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.

8 A dalje, braćo moja, što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno, i još ako ima koja dobrodjetelj, i ako ima koja pohvala, to mislite.

9 Što i naučiste, i primiste, i čuste, i vidjeste u meni, ono činite, i Bog mira biće s vama.

10 Obradovah se pak vrlo u Gospodu što se opet opomenuste starati se za mene; kao što se i staraste, ali se nezgodnijem vremenom zadržaste.

11 Ne govorim zbog nedostatka, jer se ja navikoh biti dovoljan onijem u čemu sam.

12 Znam se i poniziti, znam i izobilovati; u svemu i svakojako navikoh, i sit biti, i gladovati, i izobilovati, i nemati.

13 Sve mogu u Isusu Hristu, koji mi moć daje.

14 Ali dobro učiniste što se primiste moje nevolje.

15 A znate i vi, Filibljani, da od početka jevanđelja, kad iziđoh iz Maćedonije, nijedna mi crkva ne prista u stvar davanja i uzimanja osim vas jednijeh;

16 Jer i u Solun i jednom i drugom poslaste mi u potrebu moju.

17 Ne kao da tražim dara, nego tražim ploda koji se množi na korist vašu.

18 A ja sam primio sve i imam izobila. Ispunio sam se primivši od Epafrodita što ste mi poslali, slatki miris, prilog prijatan, ugodan Bogu.

19 A Bog moj da ispuni svaku potrebu vašu po bogatstvu svojemu u slavi, u Hristu Isusu.

20 A Bogu i ocu našemu slava va vijek vijeka. Amin.

21 Pozdravite svakoga svetog u Hristu Isusu. Pozdravljaju vas braća što su sa mnom.

22 Pozdravljaju vas svi sveti, a osobito koji su iz doma Ćesareva.

23 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa svima vama. Amin.

Analiza
Pretraga