1 I Mojsije sazva sav narod Izrailjev, i reče im: čuj Izrailju uredbe i zakone, koje ću danas kazati da čujete, da ih naučite i držite ih i tvorite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Gospod Bog naš učini s nama zavjet na Horivu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Nije s ocima našim učinio taj zavjet, nego s nama, koji smo danas tu svi živi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Licem k licu govorio vam je Gospod na ovoj gori isred ognja;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ja tada stajah između Gospoda i vas, da vam javim riječi Gospodnje, jer vas bješe strah od ognja i ne izidoste na goru; i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nemoj imati bogova drugih do mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ne gradi sebi lika rezanoga, niti kakve slike od tvari koje su gore na nebu ili koje su dolje na zemlji ili koje su u vodi ispod zemlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji na sinovima pohodim bezakonja otaca njihovijeh do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na me,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega, jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Drži dan od odmora i svetkuj ga, kao što ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; nemoj raditi nikakoga posla ni ti ni sin tvoj ni kći tvoja ni sluga tvoj ni sluškinja tvoja, ni vo tvoj ni magarac tvoj, niti koje živinče tvoje, ni došljak koji je kod tebe, da bi se odmorio sluga tvoj i sluškinja tvoja kao i ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I pamti da si bio rob u zemlji Misirskoj, i Gospod Bog tvoj izvede te odande rukom krjepkom i mišicom podignutom. Zato ti je Gospod Bog tvoj zapovjedio da svetkuješ dan od odmora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Poštuj oca svojega i mater svoju, kao što ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj, da bi se produljili dani tvoji i da bi ti dobro bilo na zemlji, koju ti daje Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Ne ubij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ne čini preljube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Ne kradi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ne poželi žene bližnjega svojega, ne poželi kuće bližnjega svojega, ni njive njegove, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Te riječi izgovori Gospod svemu zboru vašemu na gori isred ognja, oblaka i mraka, glasom velikim, i ništa više, nego ih napisa na dvije ploče kamene koje mi dade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A vi kad čuste glas isred tame, jer gora ognjem goraše, pristupiste k meni, svi glavari od plemena vaših i starješine vaše,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I rekoste: gle, pokaza nam Gospod Bog naš slavu i veličinu svoju, i čusmo glas njegov isred ognja; danas vidjesmo gdje Bog govori s čovjekom, i čovjek osta živ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Pa sada zašto da pomremo? jer će nas spaliti onaj oganj veliki; ako jošte čujemo glas Gospoda Boga svojega, pomrijećemo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Jer koje je tijelo čulo glas Boga živoga gdje govori isred ognja, kao mi, i ostalo živo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Idi ti, i saslušaj sve što će kazati Gospod Bog naš, pa onda ti kaži nama što ti god reče Gospod Bog naš, a mi ćemo slušati i tvoriti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I Gospod ču glas od riječi vaših kad vi govoraste, i reče mi Gospod: čuh glas od riječi toga naroda, koje rekoše tebi; što rekoše dobro rekoše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 O, kad bi im bilo srce svagda tako da me se boje i drže sve zapovijesti moje svagda, da bi dobro bilo njima i sinovima njihovijem dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Idi, reci im: vratite se u šatore svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A ti stani ovdje kod mene, i kazaću ti sve zapovijesti i uredbe i zakone, koje ćeš ih naučiti da tvore u zemlji koju im dajem u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Gledajte dakle da činite kako vam je zapovjedio Gospod Bog vaš, ne svrćite ni nadesno ni nalijevo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Cijelijem putem, koji vam je zapovjedio Gospod Bog vaš, idite, da biste živi bili i da bi vam dobro bilo, i da bi vam se produljili dani u zemlji koju ćete naslijediti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga