1 A sada, Izrailju, čuj uredbe i zakone, koje vas učim da tvorite, da biste poživjeli i ušli u zemlju koju vam daje Gospod Bog otaca vaših i da biste je naslijedili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ništa ne dodajte k riječi koju vam ja zapovijedam, niti oduzmite od nje, da biste sačuvali zapovijesti Gospoda Boga svojega koje vam ja zapovijedam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Oči su vaše vidjele šta učini Gospod s Velfegora; jer svakoga čovjeka koji pođe za Velfegorom istrijebi Gospod Bog tvoj između tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A vi koji se držaste Gospoda Boga svojega, vi ste svi živi danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Gle, učio sam vas uredbama i zakonima, kao što mi zapovjedi Gospod Bog moj, da biste tako tvorili u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Držite dakle i izvršujte ih, jer je to mudrost vaša i razum vaš pred narodima, koji će kad čuju sve ove uredbe reći: samo je ovaj veliki narod narod mudar i razuman.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jer koji je veliki narod kojemu je Bog blizu kao što je Gospod Bog naš kad ga god zazovemo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I koji je narod veliki koji ima uredbe i zakone pravedne kao što je sav ovaj zakon koji iznosim danas pred vas?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Samo pazi na se i dobro čuvaj dušu svoju, da ne zaboraviš onijeh stvari koje su vidjele oči tvoje, i da ne izidu iz srca tvojega dokle si god živ; nego da ih obznaniš sinovima svojim i sinovima sinova svojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A vas uze Gospod i izvede vas iz peći gvozdene, iz Misira, da mu budete narod našljedni, kao što se vidi danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali se Gospod razgnjevi na me za vaše riječi, i zakle se da neću prijeći preko Jordana ni ući u dobru zemlju, koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I ja ću umrijeti u ovoj zemlji i neću prijeći preko Jordana; a vi ćete prijeći i naslijediti onu dobru zemlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Pazite da ne zaboravite zavjeta Gospoda Boga svojega, koji učini s vama, i da ne gradite sebi lika rezanoga, slike od koje god tvari, kao što ti je zabranio Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Jer je Gospod Bog tvoj oganj koji spaljuje i Bog koji revnuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Kad izrodiš sinove i unuke, i ostarite u onoj zemlji, ako se pokvarite i načinite sliku rezanu od kake tvari i učinite što nije ugodno Gospodu Bogu vašemu, dražeći ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Svjedočim vam danas nebom i zemljom da će vas brzo nestati sa zemlje u koju idete preko Jordana da je naslijedite, nećete biti dugo u njoj, nego ćete se istrijebiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Ili će vas rasijati Gospod među narode, i malo će vas ostati među narodima u koje vas odvede Gospod;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I služićete ondje bogovima koje su načinile ruke čovječije, od drveta i od kamena, koji ne vide ni čuju, niti jedu ni mirišu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Ali ako i ondje potražiš Gospoda Boga svojega, naći ćeš ga, ako ga potražiš svijem srcem svojim i svom dušom svojom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Kad budeš u nevolji i sve te to snađe, ako se u pošljednje vrijeme obratiš ka Gospodu Bogu svojemu, i poslušaš glas njegov,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Gospod je Bog tvoj milostiv Bog, neće te ostaviti ni istrijebiti, jer neće zaboraviti zavjeta s ocima tvojim, za koji im se zakleo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jer zapitaj sada za stara vremena, koja su bila prije tebe, od onoga dana kad stvori Bog čovjeka na zemlji, i od jednoga kraja neba do drugoga, je li kad bila ovaka stvar velika, i je li se kad čulo što tako?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Je li kad čuo koji narod glas Božji gdje govori isred ognja, kao što si ti čuo i ostao živ?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ili, je li Bog pokušao da dođe te uzme sebi narod iz drugoga naroda kušanjem, znacima i čudesima i ratom i rukom krjepkom i mišicom podignutom i strahotama velikim, kao što je učinio sve to za vas Gospod Bog naš u Misiru na vaše oči?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Tebi je to pokazano da poznaš da je Gospod Bog, i da nema drugoga osim njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Dao ti je da čuješ glas njegov s neba da bi te naučio, i pokazao ti je na zemlji oganj svoj veliki, i riječi njegove čuo si isred ognja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I što mu mili bijahu oci tvoji, zato izabra sjeme njihovo nakon njih, i izvede te sam velikom silom svojom iz Misira,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Da otjera ispred tebe narode veće i jače od tebe, i da tebe uvede u njihovu zemlju i dade ti je u našljedstvo, kao što se vidi danas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Znaj dakle i pamti u srcu svojem da je Gospod Bog, gore na nebu i dolje na zemlji, nema drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I drži uredbe njegove i zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, da bi dobro bilo tebi i sinovima tvojim nakon tebe, da bi ti se produljili dani na zemlji koju ti Gospod Bog tvoj daje zasvagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Tada odijeli Mojsije tri grada s ovu stranu Jordana prema istoku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Da bi utjecao u njih krvnik koji ubije bližnjega svojega nehotice ne mrzivši prije na nj, i kad uteče u koji od tijeh gradova, da bi ostao živ:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Vosor u pustinji, na ravnici u zemlji plemena Ruvimova, i Ramot u Galadu u plemenu Gadovu, Golan u Vasanskoj u plemenu Manasijinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Ovo je zakon koji postavi Mojsije sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Ovo su svjedočanstva i uredbe i zakoni, koje kaza Mojsije sinovima Izrailjevijem kad izidoše iz Misira,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 S ovu stranu Jordana u dolini prema Vet-Fegoru u zemlji Siona cara Amorejskoga, koji življaše u Esevonu, kojega ubi Mojsije i sinovi Izrailjevi kad izidoše iz Misira,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I osvojiše zemlju njegovu i zemlju Oga cara Vasanskoga, dva cara Amorejska, koja je s ovu stranu Jordana prema istoku,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 Od Aroira, koji je na potoku Arnonu, do gore Siona, a to je Ermon,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I sve polje s ovu stranu Jordana prema istoku do mora uz ravnicu pod Azdot-Fazgom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga