1 Tada izide Mojsije iz polja Moavskoga na goru Navav, na vrh Fazge, koja je prema Jerihonu; i pokaza mu Gospod svu zemlju od Galada do Dana;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I svu zemlju Neftalimovu, i zemlju Jefremovu i Manasijinu, i svu zemlju Judinu do mora zapadnoga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I južnu stranu, i ravnicu, dolinu pod Jerihonom, mjestom gdje ima mnogo palmovih drveta, do Sigora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I reče mu Gospod: ovo je zemlja, za koju sam se zakleo Avramu, Isaku i Jakovu govoreći: sjemenu tvojemu daću je. Pokazah ti je da je vidiš očima svojima, ali u nju nećeš ući.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I umrije ondje Mojsije sluga Gospodnji u zemlji Moavskoj po riječi Gospodnjoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A pogrebe ga Gospod u dolini u zemlji Moavskoj prema Vet-Fegoru; i niko ne dozna za grob njegov do današnjega dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I bješe Mojsiju sto i dvadeset godina kad umrije, i ne bjehu potamnjele oči njegove niti ga snaga izdala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I plakaše sinovi Izrailjevi za Mojsijem u polju Moavskom trideset dana; i prođoše plačni dani žalosti za Mojsijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A Isus sin Navin bješe pun duha mudrosti, jer Mojsije bješe metnuo na nj ruke svoje. I slušaše ga sinovi Izrailjevi, i tvoriše kao što zapovjedi Gospod preko Mojsija.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ali ne usta više prorok u Izrailju kao Mojsije, kojega Gospod pozna licem k licu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 U svijem znacima i čudesima, za koja ga posla Gospod da ih učini u zemlji Misirskoj na Faraonu i na svijem slugama njegovijem i na svoj zemlji njegovoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I u svijem djelima krjepke ruke i u svijem strahotama velikim, koje učini Mojsije pred svijem Izrailjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga