1 Slušaj, nebo, govoriću; i zemlja neka čuje govor usta mojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Neka se spusti kao dažd nauka moja, i neka padne kao rosa govor moj, kao sitan dažd na mladu travu i kao krupan dažd na odraslu travu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer ću javljati ime Gospodnje; veličajte Boga našega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Djelo je te stijene savršeno, jer su svi putovi njegovi pravda; Bog je vjeran, bez nepravde; pravedan je i istinit.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Oni se pokvariše prema njemu; njihovo nevaljalstvo nije nevaljalstvo sinova njegovijeh; to je rod zao i pokvaren.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Tako li vraćate Gospodu, narode ludi i bezumni? nije li on otac tvoj, koji te je zadobio? on te je načinio i stvorio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Opomeni se negdašnjih dana, pogledajte godine svakoga vijeka; pitaj oca svojega i on će ti javiti, starije svoje i kazaće ti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Kad višnji razdade našljedstvo narodima, kad razdijeli sinove Adamove, postavi međe narodima po broju sinova Izrailjevih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer je dio Gospodnji narod njegov, Jakov je uže našljedstva njegova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nađe ga u zemlji pustoj, na mjestu strašnu gdje buči pustoš; vodi ga unaokolo, uči ga i čuva kao zjenicu oka svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Kao što orao izmamljuje orliće svoje, diže se nad ptićima svojim, širi krila svoja, uzima ih i nosi na krilima svojim,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Tako ga Gospod vođaše, i s njim ne bješe tuđega boga;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Vođaše ga na visine zemaljske da jede rod poljski, i davaše mu da sisa med iz stijene i ulje iz tvrdoga kamena,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Maslo od krava i mlijeko od ovaca s pretilinom od jaganjaca i ovnova Vasanskih i jaraca, sa srcem zrna pšeničnih; i pio si vino, krv od grožđa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali se Izrailj ugoji, pa se stade ritati; utio si, udebljao i zasalio; pa ostavi Boga koji ga je stvorio, i prezre stijenu spasenja svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Na revnost razdražiše ga tuđim bogovima, gadovima razgnjeviše ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Prinosiše žrtve đavolima, ne Bogu, bogovima, kojih nijesu znali, novim, koji iz bliza dođoše, kojih se nijesu strašili oci vaši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Stijenu koja te je rodila zaboravio si; zaboravio si Boga stvoritelja svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Kad to vidje Gospod, razgnjevi se na sinove svoje i na kćeri svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I reče: sakriću od njih lice svoje, vidjeću kakav će im biti pošljedak, jer su rod pokvaren, sinovi u kojima nema vjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Oni me razdražiše na revnost onijem što nije Bog, razgnjeviše svojim taštinama; i ja ću njih razdražiti na revnost onijem koji nije narod, narodom ludijem razljutiću ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Jer se oganj razgorio u gnjevu mojem, i gorjeće do najdubljega pakla; spaliće zemlju i rod njezin, i popaliće temelje brdima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Zgrnuću na njih zla, strijele svoje pobacaću na njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Glad će ih cijediti, vrućice i ljuti pomori proždiraće ih; i zube zvjerske poslaću na njih i jed zmija zemaljskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Spolja će ih ubijati mač, a po klijetima strah, i momka i djevojku, dijete na sisi i sijeda čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Rekao bih: rasijaću ih po svijem uglovima zemaljskim, učiniću da nestane spomena njihova između ljudi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Da mi nije do mržnje neprijateljeve, da se ne bi neprijatelji njihovi ponijeli i rekli: ruka se naša uzvisila, a nije Gospod učinio sve ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer su narod koji propada sa svojih namjera, i nema u njih razuma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kamo da su pametni, da razumiju ovo, i gledaju na pošljedak svoj!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Kako bi jedan gonio tisuću a dvojica tjerala deset tisuća, da ih nije stijena njihova prodala i Gospod ih predao?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Jer stijena njihova nije kao naša stijena; neprijatelji naši neka budu sudije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Jer je čokot njihov od čokota Sodomskoga i iz polja Gomorskoga; grožđe je njihovo grožđe otrovno, puca su mu gorka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Vino je njihovo otrov zmajevski, i ljuti jed aspidin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Nije li to sakriveno kod mene, zapečaćeno u riznicama mojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Moja je osveta i plata, u svoje vrijeme popuznuće noga njihova, jer je blizu dan propasti njihove, i ide brzo što će ih zadesiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sudiće Gospod narodu svojemu, i žao će mu biti sluga njegovijeh, kad vidi da je prošla snaga i da nema ništa ni od uhvaćenoga ni od ostavljenoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I reći će: gdje su bogovi njihovi? stijena u koju se uzdaše?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Koji salo od žrtava njegovijeh jedoše i piše vino od naljeva njihovijeh. Neka ustanu i pomogu vam, i neka vam budu zaklon.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Vidite sada da sam ja, ja sam, i da nema Boga osim mene. Ja ubijam i oživljujem, ranim i iscjeljujem, i nema nikoga ko bi izbavio iz moje ruke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Jer podižem k nebu ruku svoju i kažem: ja sam živ dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Ako naoštrim sjajni mač svoj i uzmem u ruku sud, učiniću osvetu na neprijateljima svojim i vratiću onima koji mrze na me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Opojiću strijele svoje krvlju, i mač će se moj najesti mesa, krvlju isječenijeh i zarobljenijeh, kad počnem osvetu na neprijateljima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Veselite se narodi s narodom njegovijem, jer će pokajati krv sluga svojih, i osvetiće se neprijateljima svojim, i očistiće zemlju svoju i narod svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I dođe Mojsije i izgovori sve riječi pjesme ove narodu, on i Isus sin Navin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 A kad izgovori Mojsije sve riječi ove svemu Izrailju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Reče im: privijte srce svoje k svijem riječima koje vam ja danas zasvjedočavam, i kazujte ih sinovima svojim da bi držali sve riječi ovoga zakona i tvorili ih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Jer nije prazna riječ da za nju ne marite, nego je život vaš; i tom ćete riječju produljiti dane svoje na zemlji, u koju idete preko Jordana da je naslijedite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 U isti dan reče Gospod Mojsiju govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Izidi na ovu goru Avarimsku, na goru Navav, koja je u zemlji Moavskoj prema Jerihonu, i vidi zemlju Hanansku koju dajem sinovima Izrailjevijem u državu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I umri na gori na koju izideš, i priberi s k rodu svojemu, kao što je umro Aron brat tvoj na gori Oru i pribrao se k rodu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Jer mi zgriješiste među sinovima Izrailjevijem na vodi od svađe u Kadisu, u pustinji Sinu, što me ne proslaviste među sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Pred sobom ćeš vidjeti zemlju, ali nećeš u nju ući, u zemlju koju dajem sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga