1 Ako dobro uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega držeći i tvoreći sve zapovijesti njegove, koje ti ja danas zapovijedam, uzvisiće te Gospod Bog tvoj više svijeh naroda na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I doći će na te svi ovi blagoslovi, i steći će ti se, ako uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Blagosloven ćeš biti u gradu, i blagosloven ćeš biti u polju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Blagosloven će biti plod utrobe tvoje, i plod zemlje tvoje i plod stoke tvoje, mlad goveda tvojih i stada ovaca tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Blagoslovena će biti kotarica tvoja i naćve tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Blagosloven ćeš biti kad dolaziš i blagosloven ćeš biti kad polaziš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Daće ti Gospod neprijatelje tvoje koji ustanu na te da ih biješ; jednijem će putem doći na te, a na sedam će putova bježati od tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Gospod će poslati blagoslov da bude s tobom u žitnicama tvojim i u svemu za što se prihvatiš rukom svojom, i blagosloviće te u zemlji koju ti daje Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Postaviće te Gospod da mu budeš narod svet, kao što ti se zakleo, ako uzdržiš zapovijesti Gospoda Boga svojega i uzideš putovima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I vidjeće svi narodi na zemlji da se ime Gospodnje priziva na tebe, i bojaće se tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I učiniće Gospod da si obilan svakim dobrom, plodom utrobe svoje i plodom stoke svoje i plodom zemlje svoje na zemlji za koju se zakleo Gospod ocima tvojim da će ti je dati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Otvoriće ti Gospod dobru riznicu svoju, nebo, da da dažd zemlji tvojoj na vrijeme, i blagosloviće svako djelo ruku tvojih, te ćeš davati u zajam mnogim narodima, a sam nećeš uzimati u zajam.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I učiniće te Gospod Bog tvoj da si glava a ne rep, i bićeš samo gore a nećeš biti dolje, ako uzaslušaš zapovijesti Gospoda Boga svojega, koje ti danas ja zapovijedam, da ih držiš i tvoriš,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I ne otstupiš ni od jedne riječi koju vam danas ja zapovijedam, ni nadesno ni nalijevo, pristajući za drugim bogovima da im služiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ali ako ne uzaslušaš glasa Gospoda Boga svojega da držiš i tvoriš sve zapovijesti njegove i uredbe njegove, koje ti ja danas zapovijedam, doći će na tebe sve ove kletve i stignuće te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Proklet ćeš biti u gradu, i proklet ćeš biti u polju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Prokleta će biti kotarica tvoja i naćve tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Proklet će biti plod utrobe tvoje i plod zemlje tvoje, mlad goveda tvojih i stada ovaca tvojih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Proklet ćeš biti kad dolaziš, i proklet ćeš biti kad polaziš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Poslaće Gospod na tebe kletvu, rasap i pogibao u svemu za što se prihvatiš rukom svojom i što uzradiš, dokle se ne zatreš i propadneš na prečac za zla djela svoja kojima si me odustavio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Učiniće Gospod Bog tvoj da se prilijepi za te pomor, dokle te ne istrijebi sa zemlje u koju ideš da je naslijediš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Udariće te Gospod suhom bolešću i vrućicom, i groznicom i žegom i mačem, i sušom i medljikom, koje će te goniti dokle ne propadneš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A nebo nad glavom tvojom biće od mjedi a zemlja pod tobom od gvožđa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Učiniće Gospod da dažd zemlji tvojoj bude prah i pepeo, koji će padati s neba na te, dokle se ne istrijebiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Daće te Gospod Bog tvoj neprijateljima tvojim da te biju; jednijem ćeš putem izaći na njih, a na sedam ćeš putova bježati od njih, i potucaćeš se po svijem carstvima na zemlji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I mrtvo tijelo tvoje biće hrana svijem pticama nebeskim i zvijerju zemaljskom, niti će biti ko da ih poplaši.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Udariće te Gospod prištevima Misirskim i šuljevima i šugom i krastama, da se nećeš moći iscijeliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Udariće te Gospod ludilom i šljepotom i bjesnilom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I pipaćeš u podne, kao što pipa slijepac po mraku, niti ćeš imati napretka na putovima svojim; i činiće ti se krivo i otimaće se od tebe jednako, i neće biti nikoga da ti pomože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Oženićeš se, a drugi će spavati sa tvojom ženom; sazidaćeš kuću, a nećeš sjedjeti u njoj; posadićeš vinograd, a nećeš ga brati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Vo tvoj klaće se na tvoje oči, a ti ga nećeš jesti; magarac tvoj oteće se pred tobom, i neće ti se vratiti; ovce tvoje daće se neprijatelju tvojemu, i neće biti nikoga da ti pomože.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Sinovi tvoji i kćeri tvoje daće se drugomu narodu, a oči će tvoje gledati i kapaće jednako za njima, a neće biti snage u ruci tvojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Rod zemlje tvoje i svu muku tvoju izješće narod, kojega ne znaš, i činiće ti krivo i gaziće te jednako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I poludjećeš od onoga što ćeš gledati svojim očima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Udariće te Gospod prištem zlim u koljenima i na golijenima, da se nećeš moći iscijeliti, od stopala noge tvoje do tjemena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Odvešće Gospod tebe i cara tvojega, kojega postaviš nad sobom, u narod kojega nijesi znao ti ni stari tvoji, i ondje ćeš služiti drugim bogovima, drvetu i kamenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I bićeš čudo i priča i potsmijeh svijem narodima, u koje te odvede Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Mnogo ćeš sjemena iznijeti u polje, a malo ćeš sabrati, jer će ga izjesti skakavci.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Vinograde ćeš saditi i radićeš ih, a nećeš piti vina niti ćeš ih brati, jer će izjesti crvi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 Imaćeš maslina po svijem krajevima svojim, ali se nećeš uljem namazati, jer će opasti masline tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 Rodićeš sinove i kćeri, ali neće biti tvoji; jer će otići u ropstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Sve voće tvoje i rod zemlje tvoje izješće bube.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Stranac koji je kod tebe popeće se nada te visoko, a ti ćeš sići dolje veoma nisko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 On će ti davati u zajam, a ti nećeš njemu davati u zajam; on će postati glava, a ti ćeš postati rep.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I doći će na te sve ove kletve i goniće te i stizaće te, dokle se ne istrijebiš, jer nijesi slušao glasa Gospoda Boga svojega i držao zapovijesti njegove i uredbe njegove, koje ti je zapovjedio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I one će biti znak i čudo na tebi i na sjemenu tvojemu dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 Jer nijesi služio Bogu svojemu radosna i vesela srca u svakom obilju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I služićeš neprijatelju svojemu, kojega će Gospod poslati na tebe, u gladi i u žeđi, u golotinji i u svakoj oskudici; i metnuće ti gvozden jaram na vrat, dokle te ne satre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Podignuće Gospod na tebe narod iz daleka, s kraja zemlje, koji će doletjeti kao orao, narod, kojemu jezika nećeš razumjeti,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Narod bezdušan, koji neće mariti za starca niti će djeteta žaliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I izješće plod stoke tvoje i plod zemlje tvoje, dokle se ne istrijebiš; i neće ti ostaviti ništa, ni žita ni vina ni ulja, ni ploda goveda tvojih ni stada ovaca tvojih, dokle te ne zatre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I stegnuće te po svijem mjestima tvojim, dokle ne popadaju zidovi tvoji visoki i tvrdi, u koje se uzdaš, po svoj zemlji tvojoj; stegnuće te po svijem mjestima tvojim, po svoj zemlji tvojoj, koju ti da Gospod Bog tvoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Te ćeš u tjeskobi i u nevolji kojom će ti pritužiti neprijatelji tvoji jesti plod utrobe svoje, meso od sinova svojih i od kćeri svojih, koje ti da Gospod Bog tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 Čovjek koji je bio mek i vrlo nježan među vama prozliće se prema bratu svojemu i prema miloj ženi svojoj i prema ostalijem sinovima, koji mu ostanu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 Te neće dati nikome između njih mesa od sinova svojih koje će jesti, jer neće imati ništa drugo u nevolji i tjeskobi, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Žena koja je bila meka i vrlo nježna među vama, koja od mekote i nježnosti nije bila navikla stajati nogom svojom na zemlju, prozliće se prema milome mužu svom i prema sinu svom i prema kćeri svojoj,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 I posteljici, koja izide između nogu njezinijeh, i djeci koju rodi; jer će ih jesti krišom u oskudici svakoj od nevolje i od tjeskobe, kojom će ti pritužiti neprijatelj tvoj po svijem mjestima tvojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Ako ne uzdržiš i ne ustvoriš sve riječi ovoga zakona, koje su napisane u ovoj knjizi, ne bojeći se slavnoga i strašnoga imena Gospoda Boga svojega,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Pustiće Gospod na tebe i na sjeme tvoje zla čudesna, velika i duga, bolesti ljute i duge.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
60 I obratiće na tebe sve pomore Misirske, od kojih si se plašio, i prilijepiće se za tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
61 I sve bolesti i sva zla, koja nijesu zapisana u knjizi ovoga zakona, pustiće Gospod na tebe, dokle se ne istrijebiš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 I ostaće vas malo, a pređe vas bijaše mnogo kao zvijezda nebeskih; jer nijesi slušao glasa Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 I kao što vam se Gospod radovao dobro vam čineći i množeći vas, tako će vam se Gospod radovati zatirući vas i istrebljujući vas; i nestaće vas sa zemlje u koju idete da je naslijedite.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 I rasijaće te Gospod po svima narodima s jednoga kraja zemlje do drugoga, i ondje ćeš služiti drugim bogovima, kojih nijesi znao ti ni oci tvoji, drvetu i kamenu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
65 Ali u onijem narodima nećeš odahnuti, niti će se stopalo noge tvoje odmoriti; nego će ti Gospod dati ondje srce plašljivo, oči iščiljele i dušu iznemoglu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
66 I život će tvoj biti kao da visi prema tebi, i plašićeš se noću i danju, i nećeš biti miran životom svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Jutrom ćeš govoriti: kamo da je veče! a večerom ćeš govoriti: kamo da je jutro! od straha kojim će se strašiti srce tvoje, i od onoga što ćeš gledati očima svojima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
68 I vratiće te Gospod u Misir na lađama, putem za koji ti rekoh: nećeš ga više vidjeti. I ondje ćete se prodavati neprijateljima svojim da budete robovi i robinje, a neće biti kupca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga