1 Kad ko uzme ženu i oženi se njom, pa se dogodi da mu ona ne bude po volji, što on nađe na njojzi štogod ružno, neka joj napiše knjigu raspusnu i da joj u ruke, pa neka je otpusti iz svoje kuće.
Kopirano
+
2 A ona otišavši iz kuće njegove, ako otide i uda se za drugoga,
Kopirano
+
3 Pa ako ovaj drugi muž omrzne na nju i napiše joj knjigu raspusnu i da joj u ruku, i otpusti je iz svoje kuće, ili ako umre ovaj drugi muž koji se oženi njom,
Kopirano
+
4 Tada pređašnji muž koji je otpusti ne može je opet uzeti za ženu, pošto se s njega ona oskvrnila, jer je gad pred Gospodom. Tako ne daj da se griješi zemlja koju ti Gospod Bog tvoj daje u našljedstvo.
Kopirano
+
5 Ko se skoro bude oženio, neka ne ide na vojsku, i ne nameći na nj nikakoga posla; neka bude slobodan u kući svojoj godinu dana i neka se raduje sa ženom svojom koju je doveo.
Kopirano
+
6 Niko da ne uzima u zalogu žrvnja gornjega ni donjega, jer bi uzeo dušu u zalogu.
Kopirano
+
7 Ko se nađe da je ukrao čovjeka između braće svoje, sinova Izrailjevih, i trgovao njim i prodao ga, neka pogine onaj kradljivac; tako izvadi zlo iz sebe.
Kopirano
+
8 Čuvaj se bolesti gube, i pazi dobro i čini sve što vas uče sveštenici Leviti, kao što sam im zapovjedio, držite i činite.
Kopirano
+
9 Opominji se šta je učinio Gospod Bog tvoj Mariji na putu kad izidoste iz Misira.
Kopirano
+
10 Kad ti je bližnji tvoj dužan što mu drago, ne idi u kuću njegovu da mu uzmeš zalog;
Kopirano
+
11 Nego stoj napolju, a čovjek koji ti je dužan neka ti iznese napolje zalog svoj.
Kopirano
+
12 Ako je siromah, ne spavaj sa zalogom njegovijem;
Kopirano
+
13 Nego mu vrati zalog njegov do zahoda sunčanoga, da bi ležeći na svojoj haljini blagosiljao te, a to će ti se primiti u pravdu pred Gospodom Bogom tvojim.
Kopirano
+
14 Nemoj zanijeti najamnika, siromaha i potrebitoga između braće svoje, ni došljaka koji je kod tebe u zemlji tvojoj u mjestu tvojem.
Kopirano
+
15 Podaj mu najam njegov isti dan, i da ga ne zađe sunce u tebe, jer je siromah i tijem dušu drži, da ne bi zavikao na te ka Gospodu, i bilo bi ti grijeh.
Kopirano
+
16 Neka ne ginu ocevi za sinove ni sinovi za oceve; svaki za svoj grijeh neka gine.
Kopirano
+
17 Ne izvrći pravice došljaku ni siroti, i ne uzimaj u zalogu haljine udovici.
Kopirano
+
18 Nego se opominji da si bio rob u Misiru, i da te je iskupio odande Gospod Bog tvoj; zato ti zapovijedam da ovo činiš.
Kopirano
+
19 Kad žanješ ljetinu svoju na njivi svojoj, ako zaboraviš koji snop na njivi, ne vraćaj se da ga uzmeš; neka ga došljaku, siroti i udovici, da bi te blagoslovio Gospod Bog tvoj u svakom poslu ruku tvojih.
Kopirano
+
20 Kad treseš masline svoje, ne zagledaj granu po granu pošto otreseš; neka došljaku, siroti i udovici.
Kopirano
+
21 Kad bereš vinograd svoj, ne pabirči pošto obereš; neka došljaku, siroti i udovici.
Kopirano
+
22 I opominji se da si bio rob u zemlji Misirskoj; zato ti ja zapovijedam da ovo činiš.
Kopirano
+
Analiza
Pretraga