1 Stojte dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi, i ne dajte se opet u jaram ropstva uhvatiti.

2 Evo ja Pavle kažem vam da ako se obrežete Hristos vam ništa neće pomoći.

3 A opet svjedočim svakome čovjeku koji se obrezuje da je dužan sav zakon tvoriti.

4 Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate, i otpadoste od blagodati.

5 Jer mi duhom čekamo od vjere nad pravde.

6 Jer u Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego vjera, koja kroz ljubav radi.

7 Dobro trčaste; ko vam zabrani da se ne pokoravate istini?

8 To odvraćanje nije od onoga koji vas pozva.

9 Malo kvasca ukiseli sve tijesto.

10 Ja se za vas nadam u Gospodu da ništa drugo nećete misliti. A koji vas smeta ponijeće grijeh, makar ko bio.

11 A ja, braćo, ako još obrezanje propovijedam, zašto me gone? Tako se ukide sablazan krstova.

12 O da bi otsječeni bili oni koji vas kvare!

13 Jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani: samo da vaša sloboda ne bude na želju tjelesnu, nego iz ljubavi služite jedan drugome.

14 Jer se sav zakon izvršuje u jednoj riječi, to jest: ljubi bližnjega svojega kao sebe.

15 Ali ako se među sobom koljete i jedete, gledajte da jedan drugoga ne istrijebite.

16 Velim pak: po duhu hodite, i želja tjelesnijeh ne izvršujte.

17 Jer tijelo želi protiv duha, a duh protiv tijela; a ovo se protivi jedno drugome, da ne činite ono šta hoćete.

18 Ako li vas duh vodi, nijeste pod zakonom.

19 A poznata su djela tjelesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,

20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,

21 Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakova, za koja vam naprijed kazujem, kao što i kazah naprijed, da oni koji takova čine neće naslijediti carstva Božijega.

22 A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vjera,

23 Krotost, uzdržanje; na to nema zakona.

24 A koji su Hristovi, raspeše tijelo sa slastima i željama.

25 Ako u duhu živimo, po duhu i da hodimo,

26 Da ne tražimo lažne slave razdražujući jedan drugoga, i zavideći jedan drugome.

Analiza
Pretraga