1 I ja, braćo, ne mogoh s vama govoriti kao s duhovnima nego kao s tjelesnima, kao s malom djecom u Hristu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Mlijekom vas napojih a ne jelom, jer još ne mogaste, i ni sad još ne možete,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Jer ste još tjelesni. Jer gdje su među vama zavisti i svađe i nesloge, nijeste li tjelesni, i ne živite li po čovjeku?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Jer kad govori ko: ja sam Pavlov; a drugi: ja sam Apolov; nijeste li tjelesni?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Ko je dakle Pavle a ko li Apolo do samo sluge kroz koje vjerovaste, kao što i svakome Gospod dade?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ja posadih, Apolo zali, a Bog dade te uzraste.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Tako niti je onaj što koji sadi, ni onaj koji zaljeva, nego Bog koji daje te raste.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 A onaj koji sadi i koji zaljeva jednaki su; i svaki će primiti svoju platu po svojemu trudu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer mi smo Bogu pomagači, a vi ste Božija njiva, Božija građevina.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Po blagodati Božijoj koja mi je dana ja kao premudri neimar postavih temelj, a drugi zida u visinu; ali svaki neka gleda kako zida.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, koji je Isus Hristos.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Ako li ko zida na ovome temelju zlato, srebro, drago kamenje, drva, sijeno, slamu,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Svakoga će djelo izići na vidjelo; jer će dan pokazati, jer će se ognjem otkriti, i svako djelo pokazaće oganj kao što jest.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I ako ostane čije djelo što je nazidao, primiće platu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 A čije djelo izgori, otići će u štetu: a sam će se spasti tako kao kroz oganj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ne znate li da ste vi crkva Božija, i Duh Božij živi u vama?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ako pokvari ko crkvu Božiju, pokvariće njega Bog: jer je crkva Božija sveta, a to ste vi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Niko neka se ne vara: ako ko među vama misli da je mudar na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Jer je premudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom, jer je pisano: hvata premudre u njihovu lukavstvu.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
20 I opet: Gospod zna pomisli mudrijeh da su ništa.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Zato niko da se ne hvali čovjekom, jer je sve vaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 Bio Pavle, ili Apolo, ili Kifa, ili svijet, ili život ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A vi ste Hristovi a Hristos Božij.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga