1 A poslije pet dana siđe poglavar sveštenički Ananija sa starješinama i s ritorom nekijem Tertulom, koji iziđoše pred sudiju protiv Pavla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A kad njega dozvaše, poče Tertul tužiti ga govoreći: što živimo pod tobom u velikom miru, i pravice koje se ovome narodu čine tvojijem promišljanjem,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 U svakom događaju i svuda, čestiti Filikse! primamo sa svakom zahvalnošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali da ti mnogo ne dosađujem, molim te da nas ukratko poslušaš sa svojom krotošću.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Jer nađosmo ovoga čovjeka da je kuga, i podiže bunu protiv sviju Jevreja po vasionom svijetu, i da je kolovođa jeresi Nazaretskoj;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Koji se usudi i crkvu poganiti; koga mi i uhvatismo, i šćasmo da mu sudimo po zakonu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ali dođe Lisija vojvoda, i ote ga iz našijeh ruku na veliku silu, i posla k tebi,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zapovjedivši i nama, koji ga tužimo, da idemo k tebi; a od njega možeš sam ispitavši doznati za sve ovo za što ga mi tužimo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A i Jevreji se složiše govoreći da je ovo tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Pavle odgovori kad mu namaže sudija da govori: znajući od mnogo godina da si ti pravedni sudija ovome narodu, slobodno odgovaram za sebe:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ti možeš doznati da nema više od dvanaest dana kako ja iziđoh u Jerusalim da se pomolim Bogu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I niti me u crkvi nađoše da kome govorim, ili bunu da činim u narodu, ni po zbornicama, ni u gradu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Niti oni mogu posvjedočiti šta tebi sad na mene govore.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ovo ti pak priznajem da u putu, koji ovi nazivaju jeres, tako služim Bogu otačkome, vjerujući sve što je napisano u zakonu i u prorocima,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I imajući nadanje na Boga da će biti vaskrsenije mrtvima, i pravednicima i grješnicima, koje i sami ovi čekaju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A za ovo se i ja trudim da imam čistu savjest svagda i pred Bogom i pred ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I poslije mnogo godina dođoh i donesoh milostinju narodu svome i prinose.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 U tome me nađoše očišćena u crkvi, ni s narodom, ni s vikom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A imaju i Jevreji neki iz Azije kojima je trebalo da dođu preda te, i da se tuže ako imaju što na me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ili ovi sami neka kažu, ako su našli na meni kakvu krivicu, kad sam stajao na skupštini,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Osim jednoga ovoga glasa kojijem povikah stojeći među njima: za vaskrsenije mrtvijeh dovedoste me danas na sud.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A kad Filiks ču ovo, odgodi im znajući vrlo dobro za ovaj put i reče: kad dođe Lisija vojvoda, izvidjeću vašu stvar.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A kapetanu zapovjedi da se čuva Pavle, i da mu se oblakša, i nijednome od njegovijeh da se ne zabranjuje posluživati ga ili dolaziti k njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A poslije nekoliko dana dođe Filiks sa Drusilom ženom svojom, koja bješe Jevrejka, i dozva Pavla da čuje od njega vjeru u Hrista Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A kad Pavle govoraše o pravdi i o čistoti i o sudu koji će biti, uplaši se Filiks i odgovori: idi zasad; a kad uzimam kad, dozvaću te.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A uz to se i nadaše da će mu Pavle dati novaca da bi ga pustio; zato ga i često dozivaše i razgovaraše se s njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad se navršiše dvije godine, izmijeni Filiksa Porkije Fist. A Filiks, hoteći Jevrejima učiniti na volju, ostavi Pavla u sužanjstvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga