1 A Pavle pogledavši na skupštinu reče: ljudi braćo! ja sa svom dobrom savjesti življeh pred Bogom do samoga ovog dana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A poglavar sveštenički Ananija zapovjedi onima što stajahu kod njega da ga biju po ustima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada mu reče Pavle: tebe će Bog biti, zide okrečeni! I ti sjediš te mi sudiš po zakonu, a prestupajući zakon zapovijedaš da me biju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A oni što stajahu naokolo rekoše: zar psuješ Božijeg poglavara svešteničkoga?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A Pavle reče: ne znadoh, braćo, da je poglavar sveštenički, jer stoji napisano: starješini naroda svojega da ne govoriš ružno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A znajući Pavle da je jedan dio sadukeja a drugi fariseja, povika na skupštini: ljudi braćo! ja sam farisej i sin farisejev: za nad i za vaskrsenije iz mrtvijeh doveden sam na sud.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A kad on ovo reče, postade raspra među sadukejima i farisejima, i razdijeli se narod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Jer sadukeji govore da nema vaskrsenija, ni anđela ni duha; a fariseji priznaju oboje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I postade velika vika, i ustavši književnici od strane farisejske prepirahu se među sobom govoreći: nikakvo zlo ne nalazimo na ovome čovjeku; ako li mu govori duh ili anđeo, da se ne suprotimo Bogu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 A kad posta raspra velika, pobojavši se vojvoda da Pavla ne raskinu, zapovjedi da siđu vojnici i da ga otmu između njih, i da ga odvedu u oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A onu noć stade Gospod predanjga i reče: ne boj se, Pavle, jer kao što si svjedočio za mene u Jerusalimu, tako ti valja i u Rimu svjedočiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A kad bi dan, učiniše neki od Jevreja vijeću i zakleše se govoreći da neće ni jesti ni piti dokle ne ubiju Pavla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A bješe ih više od četrdeset koji ovu kletvu učiniše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ovi pristupivši ka glavarima svešteničkijem i starješinama, rekoše: kletvom zaklesmo se da nećemo ništa okusiti dok ne ubijemo Pavla;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Sad dakle vi sa saborom kažite vojvodi da ga sjutra svede k vama, kao da biste htjeli doznati bolje za njega; a mi smo gotovi da ga ubijemo prije nego se on približi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A sin sestre Pavlove čuvši ovu zasjedu dođe i uđe u oko i kaza Pavlu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A Pavle dozvavši jednoga od kapetana reče: ovo momče odvedi k vojvodi, jer ima nešto da mu kaže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A on ga uze i dovede k vojvodi, i reče: sužanj Pavle dozva me i zamoli da ovo momče dovedem k tebi koje ima nešto da ti govori.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A vojvoda uzevši ga za ruku, i otišavši nasamo, pitaše ga: šta je što imaš da mi kažeš?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A ono reče: Jevreji dogovoriše se da te zamole da sjutra svedeš Pavla k njima na skupštinu, kao da bi htjeli bolje ispitati za njega;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Ali ti ih nemoj poslušati, jer ga čekaju od njih više od četrdeset ljudi koji su se zakleli da neće ni jesti ni piti dokle ga ne ubiju; i sad su gotovi, i čekaju tvoje obećanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A vojvoda onda otpusti momče zapovjedivši mu: nikom ne kazuj da si mi ovo javio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I dozvavši dvojicu od kapetana reče: pripravite mi dvjesta vojnika da idu do Ćesarije, i sedamdeset konjika i dvjesta strijelaca, po trećemu sahatu noći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I neka dovedu konje da posade Pavla, i da ga prate do Filiksa sudije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I napisa poslanicu u kojoj ovako govoraše:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Od Klaudija Lisije čestitome Filiksu pozdravlje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Čovjeka ovoga uhvatiše Jevreji i šćahu da ga ubiju; ja pak dođoh s vojnicima i oteh ga doznavši da je Rimljanin.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I želeći doznati uzrok za koji ga krive svedoh ga na njihovu skupštinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Tada nađoh da ga krive za pitanja zakona njihova, a da nema nikakve krivice koja zaslužuje smrt ili okove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I doznavši ja ugovor Jevrejski o glavi ovoga čovjeka odmah ga poslah k tebi zapovjedivši i suparnicima njegovijem da pred tobom kažu što imaju na nj. Zdrav budi!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A vojnici onda, kao što im se zapovjedi, uzeše Pavla i odvedoše ga noću u Antipatridu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A sjutradan ostavivši konjike da idu s njim, vratiše se u oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A oni došavši u Ćesariju, predaše poslanicu sudiji i izvedoše Pavla preda nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A sudija pročitavši poslanicu zapita odakle je; i doznavši da je iz Kilikije
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Reče: ispitaću te kad suparnici tvoji dođu. I zapovjedi da ga čuvaju u dvoru Irodovom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga