1 I kad bi te se odvezosmo otrgnuvši se od njih, idući pravo dođosmo u Ko, i drugi dan u Rod i odande u Pataru.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 I našavši lađu koja polazi u Finikiju, uđosmo i odvezosmo se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A kad nam se ukaza Kipar, ostavismo ga nalijevo, i plovljasmo u Siriju, i stadosmo u Tiru; jer ondje valjaše da se istovari lađa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I našavši učenike ostasmo ondje sedam dana: oni Pavlu govorahu Duhom da ne ide gore u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 A kad bi te mi dane navršismo, izišavši iđasmo, i praćahu nas svi sa ženama i djecom do iza grada, i kleknuvši na brijegu pomolismo se Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I oprostivši se jedan s drugijem uđosmo u lađu; a oni se vratiše svojijem kućama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A mi počevši plovljenje od Tira, dođosmo u Ptolemaidu; i pozdravivši se s braćom ostasmo kod njih jedan dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A sjutradan pošavši Pavle i koji bijasmo s njim dođosmo u Ćesariju; i ušavši u kuću Filipa jevanđelista, koji bješe jedan od sedam đakona, ostasmo u njega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I ovaj imaše četiri kćeri djevojke koje proricahu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Stojeći mi pak ondje mnogo dana, dođe odozgo iz Judeje jedan prorok, po imenu Agav;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 I došavši k nama uze pojas Pavlov i svezavši svoje ruke i noge reče: tako veli Duh sveti: čovjeka kojega je ovaj pojas, ovako će ga svezati u Jerusalimu Jevreji, i predaće ga u ruke neznabožaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I kad čusmo ovo, molismo i mi i ondašnji da ne ide gore u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 A Pavle odgovori i reče: šta činite te plačete i cijepate mi srce? Jer ja ne samo svezan biti hoću, nego i umrijeti u Jerusalimu gotov sam za ime Gospoda Isusa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A kad ga ne mogasmo odvratiti, umukosmo rekavši: volja Božija neka bude.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A poslije ovijeh dana spremivši se iziđosmo u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 A dođoše s nama i neki učenici iz Ćesarije vodeći sa sobom nekoga Mnasona iz Kipra, staroga učenika, u kojega bismo mi stajali.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad dođosmo u Jerusalim, primiše nas braća ljubazno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 A sjutradan otide Pavle s nama k Jakovu, i dođoše sve starješine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I pozdravivši se s njima kazivaše sve redom šta učini Bog u neznabošcima njegovom službom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A oni čuvši hvaljahu Boga i rekoše mu: vidiš li, brate! koliko je hiljada Jevreja koji vjerovaše, i svi teže na stari zakon.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 A doznali su za tebe da učiš otpadanju od zakona Mojsijeva sve Jevreje koji žive među neznabošcima, kazujući da im ne treba obrezivati djece svoje, niti držati običaja otačkijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Šta ćemo dakle sad? narod će se sabrati jamačno; jer će čuti da si došao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 Ovo dakle učini što ti rečemo: u nas imaju četiri čovjeka koji su se zavjetovali Bogu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Ove uzmi i očisti se s njima, i potroši na njih neka ostrigu glave svoje, i svi će doznati da ono što su čuli za tebe ništa nije, nego da i sam držiš zakon i živiš po njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A za neznabošce koji vjerovaše mi poslasmo presudivši da oni takovo ništa ne drže osim da se čuvaju od priloga idolskijeh, i od krvi, i od udavljenoga, i od kurvarstva.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Tada Pavle uze one ljude, i sjutradan očistivši se s njima, uđe u crkvu, i pokaza kako izvršuje dane očišćenja dokle se ne prinese žrtva za svakoga njih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 A kad šćaše da se navrši sedam dana, vidjevši ga u crkvi oni Jevreji što bijahu iz Azije, pobuniše sav narod, i metnuše ruke na nj
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Vičući: pomagajte, ljudi Izrailjci! ovo je čovjek koji protiv naroda i zakona i protiv ovoga mjesta uči sve svuda; pa još i Grke uvede u crkvu i opogani sveto mjesto ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Jer bijahu vidjeli s njim u gradu Trofima iz Efesa, kojega mišljahu da je uveo Pavle u crkvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I sav se grad podiže, i navali narod sa sviju strana, i uhvativši Pavla vucijahu ga napolje iz crkve; i odmah se zatvoriše vrata.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 A kad šćahu da ga ubiju, dođe glas gore k vojvodi od čete da se pobuni sav Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A on odmah uzevši vojnike i kapetane dotrča na njih. A oni vidjevši vojvodu i vojnike prestaše biti Pavla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A vojvoda pristupivši uze ga, i zapovjedi da ga metnu u dvoje verige, i pitaše ko je i šta je učinio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 A jedan vikaše jedno, a drugi drugo po narodu. A kad ne može od bune ništa da razumije upravo, zapovjedi da ga odvedu u oko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A kad bi na basamacima, moraše ga vojnici nositi sile radi naroda.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Jer za njim prista mnoštvo naroda koji vikahu: pogubi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A kad šćaše Pavle da uđe u oko, reče vojvodi: je li mi slobodno govoriti što tebi? A on reče: zar umiješ Grčki?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Nijesi li ti Misirac koji prije ovijeh dana podbuni i izvede u pustinju četiri hiljade hajduka?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 A Pavle reče: ja sam čovjek Jevrejin iz Tarsa, građanin poznatoga grada u Kilikiji: nego te molim dopusti mi da govorim k narodu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
40 A kad mu dopusti, stade Pavle na basamacima i mahnu rukom na narod; i kad posta velika tišina progovori Jevrejskim jezikom govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga