1 I neki sišavši iz Judeje učahu braću: ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A kad posta raspra, i Pavle i Varnava ne malo se prepiraše s njima, odrediše da Pavle i Varnava i drugi neki od njih idu gore k apostolima i starješinama u Jerusalim za ovo pitanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A oni onda spremljeni od crkve, prolažahu kroz Finikiju i Samariju kazujući obraćanje neznabožaca, i činjahu veliku radost svoj braći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A kad dođoše u Jerusalim, primi ih crkva i apostoli i starješine, i kazaše sve što učini Bog s njima, i kako otvori neznabošcima vrata vjere.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Onda ustaše neki od jeresi farisejske koji bijahu vjerovali, i govorahu da ih valja obrezati, i zapovjediti da drže zakon Mojsijev.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 A apostoli i starješine sabraše se da izvide ovu riječ.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I po mnogom vijećanju usta Petar i reče: ljudi braćo! vi znate da Bog od prvijeh dana izabra između nas da iz mojijeh usta čuju neznabošci riječ jevanđelja i da vjeruju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I Bog, koji poznaje srca, posvjedoči im i dade im Duha svetoga kao i nama,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši vjerom srca njihova.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Sad dakle šta kušate Boga, i hoćete da metnete učenicima jaram na vrat, kojega ni ocevi naši ni mi mogosmo ponijeti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Nego vjerujemo da ćemo se spasti blagodaću Gospoda Isusa Hrista kao i oni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Onda umuče sve mnoštvo, i slušahu Varnavu i Pavla koji pripovijedahu kolike znake i čudesa učini Bog u neznabošcima preko njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A kad oni umukoše, odgovori Jakov govoreći: ljudi braćo! poslušajte mene.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Simon kaza kako Bog najprije pohodi i primi iz neznabožaca narod k imenu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I s ovijem se udaraju riječi proroka, kao što je napisano:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Potom ću se vratiti, i sazidaću dom Davidov, koji je pao, i njegove razvaline popraviću, i podignuću ga,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Da potraže Gospoda ostali ljudi i svi narodi u kojima se ime moje spomenu, govori Gospod koji tvori sve ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Bogu su poznata od postanja svijeta sva djela njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Zato ja velim da se ne dira u neznabošce koji se obraćaju k Bogu;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Nego da im se zapovjedi da se čuvaju od priloga idolskijeh i od kurvarstva i od udavljenoga i od krvi, i što njima nije milo drugima da ne čine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Jer Mojsije ima od starijeh vremena u svijem gradovima koji ga propovijedaju, i po zbornicama čita se svake subote.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Tada nađoše za dobro apostoli i starješine sa svom crkvom da izberu između sebe dvojicu i da pošlju u Antiohiju s Pavlom i Varnavom, Judu koji se zvaše Varsava, i Silu, ljude znamenite među braćom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I napisaše rukama svojima ovo: Apostoli i starješine i braća pozdravljaju braću koja su po Antiohiji i Siriji i Kilikiji što su od neznabožaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Budući da mi čusmo da neki od nas izišavši smetoše vas riječima, i raslabiše duše vaše govoreći vam da se obrezujete i da držite zakon, kojima mi ne zapovjedismo;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Zato nađosmo za dobro mi jednodušno sabrani izbrane ljude poslati vama s ljubaznijem našijem Varnavom i Pavlom,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 S ljudima koji su predali duše svoje za ime Gospoda našega Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Poslasmo dakle Judu i Silu, koji će to i riječima kazati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Jer nađe za dobro sveti Duh i mi da nikakvijeh tegoba više ne mećemo na vas osim ovijeh potrebnijeh:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Da se čuvate od priloga idolskijeh i od krvi i od udavljenoga i od kurvarstva, i što nećete da se čini vama ne činite drugima; od čega ako se čuvate, dobro ćete činiti. Budite zdravi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 A kad ih opremiše, dođoše u Antiohiju, i sabravši narod predaše poslanicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 A kad pročitaše, obradovaše se utjesi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A Juda i Sila, koji i proroci bijahu, mnogijem riječima utješiše braću i utvrdiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I pošto biše onamo neko vrijeme, otpustiše ih braća s mirom k apostolima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 No Sila nađe za dobro da ostane onamo, a Juda se vrati u Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 A Pavle i Varnava življahu u Antiohiji i učahu i propovijedahu riječ Gospodnju s mnogima drugijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 A poslije nekoliko dana reče Pavle Varnavi: hajde da se vratimo i da obiđemo braću po svijem gradovima po kojima propovijedasmo riječ Gospodnju kako žive.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 A Varnava šćaše da uzmu sa sobom Jovana prozvanoga Marka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Pavle pak govoraše: onoga koji nas je odustao u Pamfiliji i nije išao s nama na djelo na koje smo bili određeni, da ne uzimamo sa sobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Tako postade raspra da se oni razdvojiše, i Varnava uzevši Marka otplovi u Kipar.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A Pavle izbravši Silu iziđe predan blagodati Božijoj od braće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I prolažaše kroz Siriju i Kilikiju utvrđujući crkve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga