1 I neki sišavši iz Judeje učahu braću: ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasti.

2 A kad posta raspra, i Pavle i Varnava ne malo se prepiraše s njima, odrediše da Pavle i Varnava i drugi neki od njih idu gore k apostolima i starješinama u Jerusalim za ovo pitanje.

3 A oni onda spremljeni od crkve, prolažahu kroz Finikiju i Samariju kazujući obraćanje neznabožaca, i činjahu veliku radost svoj braći.

4 A kad dođoše u Jerusalim, primi ih crkva i apostoli i starješine, i kazaše sve što učini Bog s njima, i kako otvori neznabošcima vrata vjere.

5 Onda ustaše neki od jeresi farisejske koji bijahu vjerovali, i govorahu da ih valja obrezati, i zapovjediti da drže zakon Mojsijev.

6 A apostoli i starješine sabraše se da izvide ovu riječ.

7 I po mnogom vijećanju usta Petar i reče: ljudi braćo! vi znate da Bog od prvijeh dana izabra između nas da iz mojijeh usta čuju neznabošci riječ jevanđelja i da vjeruju.

8 I Bog, koji poznaje srca, posvjedoči im i dade im Duha svetoga kao i nama,

9 I ne postavi nikakve razlike među nama i njima, očistivši vjerom srca njihova.

10 Sad dakle šta kušate Boga, i hoćete da metnete učenicima jaram na vrat, kojega ni ocevi naši ni mi mogosmo ponijeti?

11 Nego vjerujemo da ćemo se spasti blagodaću Gospoda Isusa Hrista kao i oni.

12 Onda umuče sve mnoštvo, i slušahu Varnavu i Pavla koji pripovijedahu kolike znake i čudesa učini Bog u neznabošcima preko njih.

13 A kad oni umukoše, odgovori Jakov govoreći: ljudi braćo! poslušajte mene.

14 Simon kaza kako Bog najprije pohodi i primi iz neznabožaca narod k imenu svojemu.

15 I s ovijem se udaraju riječi proroka, kao što je napisano:

16 Potom ću se vratiti, i sazidaću dom Davidov, koji je pao, i njegove razvaline popraviću, i podignuću ga,

17 Da potraže Gospoda ostali ljudi i svi narodi u kojima se ime moje spomenu, govori Gospod koji tvori sve ovo.

18 Bogu su poznata od postanja svijeta sva djela njegova;

19 Zato ja velim da se ne dira u neznabošce koji se obraćaju k Bogu;

20 Nego da im se zapovjedi da se čuvaju od priloga idolskijeh i od kurvarstva i od udavljenoga i od krvi, i što njima nije milo drugima da ne čine.

21 Jer Mojsije ima od starijeh vremena u svijem gradovima koji ga propovijedaju, i po zbornicama čita se svake subote.

22 Tada nađoše za dobro apostoli i starješine sa svom crkvom da izberu između sebe dvojicu i da pošlju u Antiohiju s Pavlom i Varnavom, Judu koji se zvaše Varsava, i Silu, ljude znamenite među braćom.

23 I napisaše rukama svojima ovo: Apostoli i starješine i braća pozdravljaju braću koja su po Antiohiji i Siriji i Kilikiji što su od neznabožaca.

24 Budući da mi čusmo da neki od nas izišavši smetoše vas riječima, i raslabiše duše vaše govoreći vam da se obrezujete i da držite zakon, kojima mi ne zapovjedismo;

25 Zato nađosmo za dobro mi jednodušno sabrani izbrane ljude poslati vama s ljubaznijem našijem Varnavom i Pavlom,

26 S ljudima koji su predali duše svoje za ime Gospoda našega Isusa Hrista.

27 Poslasmo dakle Judu i Silu, koji će to i riječima kazati.

28 Jer nađe za dobro sveti Duh i mi da nikakvijeh tegoba više ne mećemo na vas osim ovijeh potrebnijeh:

29 Da se čuvate od priloga idolskijeh i od krvi i od udavljenoga i od kurvarstva, i što nećete da se čini vama ne činite drugima; od čega ako se čuvate, dobro ćete činiti. Budite zdravi.

30 A kad ih opremiše, dođoše u Antiohiju, i sabravši narod predaše poslanicu.

31 A kad pročitaše, obradovaše se utjesi.

32 A Juda i Sila, koji i proroci bijahu, mnogijem riječima utješiše braću i utvrdiše.

33 I pošto biše onamo neko vrijeme, otpustiše ih braća s mirom k apostolima.

34 No Sila nađe za dobro da ostane onamo, a Juda se vrati u Jerusalim.

35 A Pavle i Varnava življahu u Antiohiji i učahu i propovijedahu riječ Gospodnju s mnogima drugijem.

36 A poslije nekoliko dana reče Pavle Varnavi: hajde da se vratimo i da obiđemo braću po svijem gradovima po kojima propovijedasmo riječ Gospodnju kako žive.

37 A Varnava šćaše da uzmu sa sobom Jovana prozvanoga Marka.

38 Pavle pak govoraše: onoga koji nas je odustao u Pamfiliji i nije išao s nama na djelo na koje smo bili određeni, da ne uzimamo sa sobom.

39 Tako postade raspra da se oni razdvojiše, i Varnava uzevši Marka otplovi u Kipar.

40 A Pavle izbravši Silu iziđe predan blagodati Božijoj od braće.

41 I prolažaše kroz Siriju i Kilikiju utvrđujući crkve.

Analiza
Pretraga