1 Ovo govori Isus, pa podiže oči svoje na nebo i reče: oče! dođe čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Kao što si mu dao vlast nad svakijem tijelom da svemu što si mu dao da život vječni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A ovo je život vječni da poznaju tebe jedinoga istinoga Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 Ja tebe proslavih na zemlji: posao svrših koji si mi dao da radim.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 I sad proslavi ti mene, oče, u tebe samoga slavom koju imadoh u tebe prije nego svijet postade.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Ja javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta; tvoji bijahu pa si ih meni dao, i tvoju riječ održaše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Jer riječi koje si dao meni dadoh im; i oni primiše, i poznadoše istinito da od tebe iziđoh, i vjerovaše da si me ti poslao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ja se za njih molim: ne molim se za (sav) svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 I moje sve je tvoje, i tvoje moje; i ja se proslavih u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I više nijesam na svijetu, a oni su na svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti! sačuvaj ih u ime svoje, one koje si mi dao, da budu jedno kao i mi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Dok bijah s njima na svijetu, ja ih čuvah u ime tvoje; one koje si mi dao sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se zbude pismo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A sad k tebi idem, i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ja im dadoh riječ tvoju; i svijet omrznu na njih, jer nijesu od svijeta, kao ni ja što nijesam od svijeta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš oda zla.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Od svijeta nijesu, kao ni ja što nijesam od svijeta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Osveti ih istinom svojom: riječ je tvoja istina.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Kao što si ti mene poslao u svijet, i ja njih poslah u svijet.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Ja posvećujem sebe za njih, da i oni budu osvećeni istinom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji me uzvjeruju njihove riječi radi;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Da svi jedno budu, kao ti, oče, što si u meni i ja u tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svijet vjeruje da si me ti poslao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 I slavu koju si mi dao ja dadoh njima, da budu jedno kao mi što smo jedno.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Ja u njima i ti u meni: da budu sasvijem ujedno, i da pozna svijet da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao i k meni što si ljubav imao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Oče! hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom gdje sam ja; da vide slavu moju koju si mi dao, jer si imao ljubav k meni prije postanja svijeta.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Oče pravedni! svijet tebe ne pozna, a ja te poznah, i ovi poznaše da si me ti poslao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I pokazah im ime tvoje, i pokazaću: da ljubav kojom si mene ljubio u njima bude, i ja u njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga