1 Ja sam pravi čokot, i otac je moj vinogradar;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Svaku lozu na meni koja ne rađa roda otsjeći će je; i svaku koja rađa rod očistiće je da više roda rodi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 Vi ste već očišćeni riječju koju vam govorih.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
4 Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako u meni ne budete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Ja sam čokot a vi loze: i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod: jer bez mene ne možete činiti ništa.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
6 Ko u meni ne ostane izbaciće se napolje kao loza, i osušiće se, i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Ako ostanete u meni i riječi moje u vama ostanu, šta god hoćete ištite, i biće vam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Tijem će se otac moj proslaviti, da rod mnogi rodite; i bićete moji učenici.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Kao što otac ima ljubav k meni, i ja imam ljubav k vama; budite u ljubavi mojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ako zapovijesti moje uzdržite ostaćete u ljubavi mojoj, kao što ja održah zapovijesti oca svojega i ostajem u ljubavi njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Ovo vam kazah, da radost moja u vama ostane i radost vaša se ispuni.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 Ovo je zapovijest moja da imate ljubav među sobom, kao što ja imadoh ljubav k vama.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Od ove ljubavi niko veće nema, da ko dušu svoju položi za prijatelje svoje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Vi ste prijatelji moji ako tvorite što vam ja zapovijedam.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Više vas ne nazivam slugama; jer sluga ne zna šta radi gospodar njegov: nego vas nazvah prijateljima; jer vam sve kazah što čuh od oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Vi mene ne izbraste, nego ja vas izbrah, i postavih vas da vi idete i rod rodite; i da vaš rod ostane, da što god zaištete u oca u ime moje da vam da.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Ovo vam zapovijedam da imate ljubav među sobom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 Ako svijet na vas uzmrzi, znajte da na mene omrznu prije vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Kad biste bili od svijeta, onda bi svijet svoje ljubio: a kako nijeste od svijeta, nego vas ja od svijeta izbrah, zato mrzi na vas svijet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Opominjite se riječi koju vam ja rekoh: nije sluga veći od gospodara svojega. Ako mene izgnaše, i vas će izgnati; ako moju riječ održaše, i vašu će održati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Ali sve će vam ovo činiti za ime moje, jer ne poznaju onoga koji me posla.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 Da nijesam bio došao i govorio im ne bi grijeha imali; a sad izgovora neće imati za grijeh svoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Koji mrzi na mene i na oca mojega mrzi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Da nijesam bio djela tvorio među njima kojijeh niko drugi ne tvori, ne bi grijeha imali: a sad i vidješe, i omrznuše na mene i na oca mojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Ali da se zbude riječ napisana u zakonu njihovom: omrznuše na mene ni za što.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A kad dođe utješitelj, koga ću vam poslati od oca, Duh istine, koji od oca izlazi, on će svjedočiti za mene.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
27 A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga