1 U petnaestoj godini vladanja ćesara Tiverija, kad bješe Pontije Pilat sudija u Judeji, i Irod četverovlasnik u Galileji, a Filip brat njegov četverovlasnik u Itureji i u Trahonitskoj, i Lisanija četverovlasnik u Avilini,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Za poglavara svešteničkijeh Ane i Kajafe, reče Bog Jovanu sinu Zarijnu u pustinji,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I dođe u svu okolinu Jordansku propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Kao što je napisano u knjizi riječi proroka Isaije koji govori: glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodnji; poravnite staze njegove;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Sve doline neka se ispune, i sve gore i bregovi neka se slegnu; i što je krivo neka bude pravo, i hrapavi putovi neka budu glatki;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I svako će tijelo vidjeti spasenije Božije.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Jovan pak govoraše ljudima koji izlažahu da ih krsti: porodi aspidini! ko vam kaza da bježite od gnjeva koji ide?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Rodite dakle rodove dostojne pokajanja, i ne govorite u sebi: oca imamo Avraama; jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti djecu Avraamu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer već i sjekira stoji drvetu kod korijena; i svako drvo koje dobra roda ne rađa siječe se i u oganj se baca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I pitahu ga ljudi govoreći: šta ćemo dakle činiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 On pak odgovarajući reče im: koji ima dvije haljine neka da jednu onome koji nema; i ko ima hrane neka čini tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Dođoše pak i carinici da ih krsti, i rekoše mu: učitelju! šta ćemo činiti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A on im reče: ne ištite više nego što vam je rečeno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Pitahu ga pak i vojnici govoreći: a mi šta ćemo činiti? I reče im: nikome da ne činite sile niti koga da opadate, i budite zadovoljni svojom platom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A kad narod bješe u sumnji i pomišljahu svi u srcima svojijem za Jovana: da nije on Hristos?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Odgovaraše Jovan svima govoreći: ja vas krstim vodom; ali ide za mnom jači od mene, kome ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj; on će vas krstiti Duhom svetijem i ognjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 On ima lopatu u ruci svojoj, i očistiće gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju, a pljevu će sažeći ognjem vječnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I drugo mnogo koješta javlja narodu i napominja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Iroda pak četverovlasnika koraše Jovan za Irodijadu, ženu brata njegova, i za sva zla što učini Irod;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I svrh svega učini i to te zatvori Jovana u tamnicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A kad se krsti sav narod, i Isus pošto se krsti i moljaše se Bogu, otvori se nebo,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I siđe na nj Duh sveti u tjelesnome obliku kao golub, i ču se glas s neba govoreći: ti si sin moj ljubazni, ti si po mojoj volji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I taj Isus imaše oko trideset godina kad poče; i bješe, kao što se mišljaše, sin Josifa sina Ilijna,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Sina Matatova, sina Levijna, sina Melhijna, sina Janejeva, sina Josifova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Sina Matatijna, sina Amosova, sina Naumova, sina Eslijna, sina Nangejeva,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sina Maatova, sina Matatijna, sina Semejina, sina Josifova, sina Judina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Sina Joanina, sina Risina, sina Zorovavelova, sina Salatiilova, sina Nirijna,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 Sina Melhijna, sina Adijna, sina Kosamova, sina Irova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Sina Josijna, sina Eliezerova, sina Jorimova, sina Matatova, sina Levijna,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Sina Simeunova, sina Judina, sina Josifova, sina Jonanova, sina Eliakimova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Sina Melejina, sina Mainanova, sina Matatina, sina Natanova, sina Davidova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Sina Jesejeva, sina Ovidova, sina Voozova, sina Salmonova, sina Naasonova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Sina Aminadavova, sina Aramova, sina Esromova, sina Faresova, sina Judina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Sina Jakovljeva, sina Isakova, sina Avraamova, sina Tarina, sina Nahorova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Sina Seruhova, sina Ragavova, sina Falekova, sina Everova, sina Salina,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 Sina Kainanova, sina Arfaksadova, sina Simova, sina Nojeva, sina Lamehova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Sina Matusalina, sina Enohova, sina Jaredova, sina Maleleilova, sina Kainanova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 Sina Enosova, sina Sitova, sina Adamova, sina Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga