1 U to vrijeme pak iziđe zapovijest od ćesara Avgusta da se prepiše sav svijet.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Ovo je bio prvi prijepis za vladanja Kirinova Sirijom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I pođoše svi da se prepišu svaki u svoj grad.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada pođe i Josif iz Galileje iz grada Nazareta u Judeju u grad Davidov koji se zvaše Vitlejem, jer on bijaše iz doma i plemena Davidova,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Da se prepiše s Marijom, isprošenom za njega ženom, koja bješe trudna.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I kad onamo bijahu, dođe vrijeme da ona rodi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I rodi sina svojega prvenca, i povi ga, i metnu ga u jasli; jer im ne bijaše mjesta u gostionici.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I bijahu pastiri u onome kraju koji čuvahu noćnu stražu kod stada svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I gle, anđeo Gospodnji stade među njima, i slava Gospodnja obasja ih; i uplašiše se vrlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I reče im anđeo: ne bojte se; jer gle, javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer vam se danas rodi spas, koji je Hristos Gospod, u gradu Davidovu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I eto vam znaka: naći ćete dijete povito gdje leži u jaslima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I ujedanput postade s anđelom mnoštvo vojnika nebeskijeh, koji hvaljahu Boga govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I kad anđeli otidoše od njih na nebo, pastiri govorahu jedan drugome: hajdemo do Vitlejema, da vidimo to što se tamo dogodilo što nam kaza Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I dođoše brzo, i nađoše Mariju i Josifa i dijete gdje leži u jaslima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A kad vidješe, kazaše sve što im je kazano za to dijete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I svi koji čuše diviše se tome što im kazaše pastiri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A Marija čuvaše sve riječi ove i slagaše ih u srcu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I vratiše se pastiri slaveći i hvaleći Boga za sve što čuše i vidješe kao što im bi kazano.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I kad se navrši osam dana da ga obrežu, nadjenuše mu ime Isus, kao što je anđeo rekao dok se još nije bio ni zametnuo u utrobi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I kad dođe vrijeme da idu na molitvu po zakonu Mojsijevu, doniješe ga u Jerusalim da ga metnu pred Gospoda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 (Kao što je napisano u zakonu Gospodnjemu: da se svako dijete muško koje najprije otvori matericu posveti Gospodu;)
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I da prinesu prilog, kao što je rečeno u zakonu Gospodnjemu, dvije grlice, ili dva golubića.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I gle, bijaše u Jerusalimu čovjek po imenu Simeun, i taj čovjek bješe pravedan i pobožan, koji čekaše utjehe Izrailjeve, i Duh sveti bijaše u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I njemu bješe sveti Duh kazao da neće vidjeti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I kaza mu Duh te dođe u crkvu; i kad donesoše roditelji dijete Isusa da svrše za njega zakon po običaju,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 I on ga uze na ruke svoje, i hvali Boga i reče:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Sad otpuštaš s mirom slugu svojega, Gospode, po riječi svojoj;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer vidješe oči moje spasenije tvoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Koje si ugotovio pred licem sviju naroda,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Vidjelo, da obasja neznabošce, i slavu naroda tvojega Izrailja.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 I Josif i mati njegova čuđahu se tome što se govoraše za njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 I blagoslovi ih Simeun, i reče Mariji materi njegovoj: gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju, i da bude znak protiv koga će se govoriti
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 (A i tebi samoj probošće nož dušu), da se otkriju misli mnogijeh srca.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
36 I bješe Ana proročica, kći Fanuilova, od koljena Asirova; ona je ostarjela, a sedam je godina življela s mužem od djevojaštva svojega,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
37 I udova oko osamdeset i četiri godine, koja ne odlažaše od crkve, i služaše Bogu dan i noć postom i molitvama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I ona u taj čas dođe, i hvaljaše Gospoda i govoraše za njega svima koji čekahu spasenija u Jerusalimu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I kad svršiše sve po zakonu Gospodnjemu, vratiše se u Galileju u grad svoj Nazaret.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 A dijete rastijaše i jačaše u duhu, i punjaše se premudrosti, i blagodat Božija bješe na njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 I roditelji njegovi iđahu svake godine u Jerusalim o prazniku pashe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I kad mu bi dvanaest godina, dođoše oni u Jerusalim po običaju praznika;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 I kad dane provedoše i oni se vratiše, osta dijete Isus u Jerusalimu; i ne znade Josif i mati njegova;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Nego misleći da je s društvom, otidoše dan hoda, i stadoše ga tražiti po rodbini i po znancima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 I ne našavši ga vratiše se u Jerusalim da ga traže.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 I poslije tri dana nađoše ga u crkvi gdje sjedi među učiteljima, i sluša ih, i pita ih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I svi koji ga slušahu divljahu se njegovu razumu i odgovorima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 I vidjevši ga začudiše se, i mati njegova reče mu: sine! šta učini nama tako? Evo otac tvoj i ja sa strahom tražismo te.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
49 I reče im: zašto ste me tražili? Zar ne znate da meni treba u onom biti što je oca mojega?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 I oni ne razumješe riječi što im reče.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I siđe s njima i dođe u Nazaret; i bijaše im poslušan. I mati njegova čuvaše sve riječi ove u srcu svojemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 I Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga