1 Kad se na njih skupiše hiljade naroda da stadoše gaziti jedan drugoga, onda poče najprije govoriti učenicima svojijem: čuvajte se kvasca farisejskoga, koji je licemjerje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Jer ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer što u mraku rekoste, čuće se na vidjelu; i što na uho šaptaste u klijetima, propovijedaće se na krovovima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Ali vam kažem, prijateljima svojijem: ne bojte se od onijeh koji ubijaju tijelo i potom ne mogu ništa više učiniti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Nego ću vam kazati koga da se bojite: bojte se onoga koji ima vlast pošto ubije baciti u pakao; da, kažem vam, onoga se bojte.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ne prodaje li se pet vrabaca za dva dinara? i nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A u vas je i kosa na glavi izbrojena. Ne bojte se dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Nego vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima priznaće i sin čovječij njega pred anđelima Božijim;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 A koji se odreče mene pred ljudima njega će se odreći pred anđelima Božijim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I svaki koji reče riječ na sina čovječijega oprostiće mu se, a koji huli na svetoga Duha neće mu se oprostiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad vas dovedu u zbornice i na sudove i pred poglavare, ne brinite se kako ćete ili šta odgovoriti, ili šta ćete kazati;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer će vas sveti Duh naučiti u onaj čas šta treba reći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Reče mu pak neki iz naroda: učitelju! reci bratu mojemu da podijeli sa mnom dostojanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A on mu reče: čovječe! ko je mene postavio sudijom ili kmetom nad vama?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A njima reče: gledajte i čuvajte se od lakomstva; jer niko ne živi onijem što je suviše bogat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kaza im pak priču govoreći: u jednoga bogatog čovjeka rodi njiva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I mišljaše u sebi govoreći: šta ću činiti? nemam u što sabrati svoje ljetine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I reče: evo ovo ću činiti: pokvariću žitnice svoje i načiniću veće; i ondje ću sabrati sva svoja žita i dobro svoje;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I kazaću duši svojoj: dušo! imaš mnogo imanje na mnogo godina; počivaj, jedi, pij, veseli se.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A Bog njemu reče: bezumniče! ovu noć uzeće dušu tvoju od tebe; a što si pripravio čije će biti?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Tako biva onome koji sebi teče blago a ne bogati se u Boga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A učenicima svojijem reče: zato vam kažem: ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti; ni tijelom u što ćete se obući:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 Duša je pretežnija od jela i tijelo od odijela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 Pogledajte gavrane kako ne siju, ni žanju, koji nemaju podruma ni žitnica, i Bog ih hrani: a koliko ste vi pretežniji od ptica?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 A ko od vas brinući se može primaknuti rastu svojemu lakat jedan?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A kad ni najmanje što ne možete, zašto se brinete za ostalo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 Pogledajte ljiljane kako rastu: ne trude se, niti predu; ali ja vam kažem da ni Solomun u svoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A kad travu po polju, koja danas jest a sjutra se u peć baca, Bog tako odijeva, akamoli vas, malovjerni!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 I vi ne ištite šta ćete jesti ili šta ćete piti, i ne brinite se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 Jer ovo sve ištu i neznabošci ovoga svijeta; a otac vaš zna da vama treba ovo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Nego ištite carstva Božijega, i ovo će vam se sve dodati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 Ne boj se, malo stado! jer bi volja vašega oca da vam da carstvo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 Prodajite što imate i dajite milostinju; načinite sebi torbe koje neće ovetšati, haznu koja se nikad neće isprazniti, na nebesima, gdje se lupež ne prikučuje niti moljac jede.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Jer gdje je vaše blago ondje će biti i srce vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Neka budu vaša bedra zapregnuta i svijeće zapaljene;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 I vi kao ljudi koji čekaju gospodara svojega kad se vrati sa svadbe da mu odmah otvore kako dođe i kucne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Blago onijem slugama koje nađe gospodar kad dođe a oni straže. Zaista vam kažem da će se zapregnuti, i posadiće ih, i pristupiće te će im služiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
38 I ako dođe u drugu stražu, i u treću stražu dođe, i nađe ih tako, blago onijem slugama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koji će čas doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuće svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
40 I vi dakle budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječij.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
41 A Petar mu reče: Gospode! govoriš li nama ovu priču ili svima?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 A Gospod reče: ko je dakle taj vjerni i mudri pristav kojega postavi gospodar nad čeljadi svojom da im daje hranu na obrok?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
43 Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 Zaista vam kažem: nad svijem svojijem imanjem postaviće ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Ako li reče sluga u srcu svojemu: neće moj gospodar još zadugo doći; i stane biti sluge i sluškinje, i jesti i piti, i opijati se;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
46 Doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada, i u čas kad ne misli, i rasjeći će ga, i dijel njegov metnuće s nevjernima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 A onaj sluga koji zna volju gospodara svojega, i nije se pripravio, niti učinio po volji njegovoj, biće vrlo bijen;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
48 A koji ne zna pa zasluži boj, biće malo bijen. Kome je god mnogo dano mnogo će se iskati od njega; a kome predaše najviše najviše će iskati od njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 Ja sam došao da bacim oganj na zemlju; i kako bi mi se htjelo da se već zapalio!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 Ali se meni valja krstiti krštenjem, i kako mi je teško dok se ne svrši!
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 Mislite li da sam ja došao da dam mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
52 Jer će otsele pet u jednoj kući biti razdijeljeni, ustaće tri na dva, i dva na tri.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Ustaće otac na sina i sin na oca; mati na kćer i kći na mater; svekrva na snahu svoju i snaha na svekrvu svoju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
54 A narodu govoraše: kad vidite oblak gdje se diže od zapada odmah kažete: biće dažd; i biva tako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 I kad vidite jug gdje duva kažete: biće vrućina; i biva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
56 Licemjeri! lice neba i zemlje umijete poznavati, a vremena ovoga kako ne poznajete?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
57 Zašto pak i sami od sebe ne sudite pravedno?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 Jer kad ideš sa svojijem suparnikom knezu, gledaj ne bi li se na putu s njim poravnao da te ne pritegne sudiji, i sudija da te ne preda sluzi, i sluga da te ne baci u tamnicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 Kažem ti: nećeš odande izići dok ne daš i pošljednjega dinara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga