1 Tada Isusa odvede Duh u pustinju da ga đavo kuša.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
2 I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, napošljetku ogladnje.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 I pristupi k njemu kušač i reče: ako si sin Božij, reci da kamenje ovo hljebovi postanu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 A on odgovori i reče: pisano je: ne živi čovjek o samom hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božijih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Tada odvede ga đavo u sveti grad i postavi ga navrh crkve;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Pa mu reče: ako si sin Božij, skoči dolje, jer u pismu stoji da će anđelima svojijem zapovjediti za tebe, i uzeće te na ruke, da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 A Isus reče njemu: ali i to stoji napisano: nemoj kušati Gospoda Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Opet uze ga đavo i odvede na goru vrlo visoku, i pokaza mu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 I reče mu: sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Tada reče njemu Isus: idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedinome služi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Tada ostavi ga đavo, i gle, anđeli pristupiše i služahu mu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I ostavivši Nazaret dođe i namjesti se u Kapernaumu primorskome na međi Zavulonovoj i Neftalimovoj,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 Da se zbude što je rekao Isaija prorok govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Ljudi koji sjede u tami, vidješe vidjelo veliko, i onima što sjede na strani i u sjenu smrtnome, zasvijetli vidjelo.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 Od tada poče Isus učiti i govoriti: pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I idući pokraj mora Galilejskog vidje dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegova, gdje meću mreže u more, jer bijahu ribari.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 I reče im: hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A oni taj čas ostaviše mreže i za njim otidoše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 I otišavši odatle vidje druga dva brata, Jakova Zevedejeva, i Jovana brata njegova, u lađi sa Zevedejem ocem njihovijem gdje krpe mreže svoje, i pozva ih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 A oni taj čas ostaviše lađu i oca svojega i za njim otidoše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 I prohođaše po svoj Galileji Isus učeći po zbornicama njihovijem, i propovijedajući jevanđelje o carstvu, i iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 I otide glas o njemu po svoj Siriji i privedoše mu sve bolesne od različnijeh bolesti i s različnijem mukama, i bijesne, i mjesečnjake, i uzete, i iscijeli ih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 I za njim iđaše naroda mnogo iz Galileje, i iz Deset Gradova, i iz Jerusalima, i Judeje, i ispreko Jordana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga