1 A po večeru subotnom na osvitak prvoga dana nedjelje dođe Marija Magdalina i druga Marija da ogledaju grob.

2 I gle, zemlja se zatrese vrlo; jer anđeo Gospodnji siđe s neba, i pristupivši odvali kamen od vrata grobnijeh i sjeđaše na njemu.

3 A lice njegovo bijaše kao munja, i odijelo njegovo kao snijeg.

4 I od straha njegova uzdrktaše se stražari, i postadoše kao mrtvi.

5 A anđeo odgovarajući reče ženama: ne bojte se vi; jer znam da Isusa raspetoga tražite.

6 Nije ovdje: jer ustade kao što je kazao. Hodite da vidite mjesto gdje je ležao Gospod.

7 Pa idite brže te kažite učenicima njegovijem da je ustao iz mrtvijeh. I gle, on će pred vama otići u Galileju; tamo ćete ga vidjeti. Eto ja vam kazah.

8 I izišavši brzo iz groba sa strahom i radosti velikom potekoše da jave učenicima njegovijem.

9 A kad iđahu da jave učenicima njegovijem, i gle, srete ih Isus govoreći: zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se.

10 Tada reče im Isus: ne bojte se; idite te javite braći mojoj neka idu u Galileju; i tamo će me vidjeti.

11 A kad iđahu, gle, neki od stražara dođoše u grad i javiše glavarima svešteničkijem sve što se dogodilo.

12 I oni sastavši se sa starješinama učiniše vijeću, i dadoše vojnicima dovoljno novaca

13 Govoreći: kažite: učenici njegovi dođoše noću i ukradoše ga kad smo mi spavali.

14 I ako to čuje sudija, mi ćemo njega umiriti, i načiniti da vama ništa ne bude.

15 A oni uzevši novce učiniše kao što su naučeni bili. I razglasi se ova riječ po Jevrejima i do danas.

16 A jedanaest učenika otidoše u Galileju u goru kuda im je kazao Isus.

17 I kad ga vidješe, pokloniše mu se; a jedni posumnjaše.

18 I pristupivši Isus reče im govoreći: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji.

19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime oca i sina i svetoga Duha,

20 Učeći ih da sve drže što sam vam zapovijedao; i evo ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Amin.

Analiza
Pretraga