1 I kad svrši Isus riječi ove, reče učenicima svojima:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 Znate da će do dva dana biti pasha, i sina čovječijega predaće da se razapne.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Tada skupiše se glavari sveštenički i književnici i starješine narodne u dvor poglavara svešteničkoga po imenu Kajafe;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
4 I svjetovaše se kako bi Isusa iz prijevare uhvatili i ubili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I govorahu: ali ne o prazniku, da se ne bi narod pobunio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad Isus bješe u Vitaniji u kući Simona gubavoga,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
7 Pristupi k njemu žena sa sklenicom mira mnogocjenoga, i izli na glavu njegovu kad sjeđaše za trpezom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 A kad vidješe to učenici njegovi, rasrdiše se govoreći: zašto se čini taka šteta?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Jer se mogaše ovo prodati skupo i novci dati se siromasima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A kad razumje Isus, reče im: šta smetate ženu? Ona učini dobro djelo na meni.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Jer siromahe imate svagda sa sobom, a mene nemate svagda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ona izlivši miro ovo na tijelo moje za ukop me prigotovi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Zaista vam kažem: gdje se god uspropovijeda ovo jevanđelje po svemu svijetu, kazaće se i to za spomen njezin što učini ona.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada jedan od dvanaestorice, po imenu Juda Iskariotski, otide ka glavarima svešteničkijem,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 I reče: šta ćete mi dati da vam ga izdam? A oni mu obrekoše trideset srebrnika.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I od tada tražaše zgodu da ga izda.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A u prvi dan prijesnijeh hljebova pristupiše učenici k Isusu govoreći: gdje ćeš da ti zgotovimo pashu da jedeš?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 A on reče: idite u grad k tome i tome, i kažite mu: učitelj kaže: vrijeme je moje blizu, u tebe ću da učinim pashu s učenicima svojijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I učiniše učenici kako im zapovjedi Isus, i ugotoviše pashu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 A kad bi uveče, sjede za trpezu sa dvanaestoricom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 I kad jeđahu reče im: zaista vam kažem: jedan između vas izdaće me.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I zabrinuvši se vrlo počeše svaki govoriti mu: da nijesam ja, Gospode?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A on odgovarajući reče: koji umoči sa mnom ruku u zdjelu onaj će me izdati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Sin čovječij dakle ide kao što je pisano za njega; ali teško onome čovjeku koji izda sina čovječijega; bolje bi mu bilo da se nije rodio onaj čovjek.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 A Juda, izdajnik njegov, odgovarajući reče: da nijesam ja, ravi? Reče mu: ti kaza.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 I kad jeđahu, uze Isus hljeb i blagoslovivši prelomi ga, i davaše učenicima, i reče: uzmite, jedite; ovo je tijelo moje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 I uze čašu i davši hvalu dade im govoreći: pijte iz nje svi;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Jer je ovo krv moja novoga zavjeta koja će se proliti za mnoge radi otpuštenja grijeha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Kažem vam pak da neću otsad piti od ovoga roda vinogradskoga do onoga dana kad ću piti s vama novoga u carstvu oca svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 I otpojavši hvalu iziđoše na goru Maslinsku.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Tada reče im Isus: svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć; jer u pismu stoji: udariću pastira i ovce od stada razbjeći će se.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
32 A po vaskrseniju svojemu ja idem pred vama u Galileju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
33 A Petar reče mu: ako se i svi sablazne o tebe ja se neću nikad sablazniti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
34 Reče mu Isus: zaista ti kažem: noćas dok pijetao ne zapjeva tri puta ćeš me se odreći.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
35 Reče njemu Petar: da bih znao i umrijeti s tobom neću te se odreći. Tako i svi učenici rekoše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
36 Tada dođe Isus s njima u selo koje se zove Getsimanija, i reče učenicima: sjedite tu dok ja idem tamo da se pomolim Bogu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 I uzevši Petra i oba sina Zevedejeva zabrinu se i poče tužiti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
38 Tada reče im Isus: žalosna je duša moja do smrti; počekajte ovdje, i stražite sa mnom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
39 I otišavši malo pade na lice svoje moleći se i govoreći: oče moj! ako je moguće da me mimoiđe čaša ova; ali opet ne kako ja hoću nego kako ti.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
40 I došavši k učenicima nađe ih gdje spavaju, i reče Petru: zar ne mogoste jedan čas postražiti sa mnom?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
41 Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast; jer je duh srčan, ali je tijelo slabo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 Opet po drugi put otide i pomoli se govoreći: oče moj! ako me ne može ova čaša mimoići da je ne pijem, neka bude volja tvoja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
43 I došavši nađe ih opet gdje spavaju; jer im bijahu oči otežale.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
44 I ostavivši ih otide opet i treći put te se pomoli govoreći one iste riječi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
45 Tada dođe k učenicima svojijem i reče im: jednako spavate i počivate; evo se približi čas, i sin čovječij predaje se u ruke grješnika.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
46 Ustanite da idemo; evo se približi izdajnik moj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
47 I dok on još tako govoraše, gle, Juda, jedan od dvanaestorice, dođe, i s njim ljudi mnogi s noževima i s koljem od glavara svešteničkijeh i starješina narodnijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
48 A izdajnik njegov dade im znak govoreći: koga ja cjelivam onaj je; držite ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
49 I odmah pristupivši k Isusu reče: zdravo, ravi! i cjeliva ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
50 A Isus reče mu: prijatelju! šta ćeš ti ovdje? Tada pristupivši digoše ruke na Isusa i uhvatiše ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
51 I gle, jedan od onijeh što bijahu sa Isusom mašivši se rukom izvadi nož svoj te udari slugu poglavara svešteničkoga, i otsiječe mu uho.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
52 Tada reče mu Isus: vrati nož svoj na mjesto njegovo; jer svi koji se maše za nož od noža će izginuti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
53 Ili misliš ti da ja ne mogu sad umoliti oca svojega da mi pošlje više od dvanaest legeona anđela?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
54 Ali kako bi se ispunilo što stoji u pismu da ovo treba da bude?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
55 U taj čas reče Isus ljudima: kao na hajduka izišli ste s noževima i s koljem da me uhvatite, a svaki dan sam kod vas sjedio učeći u crkvi, i ne uhvatiste me.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
56 A ovo sve bi da se zbudu pisma proročka. Tada učenici svi ostaviše ga, i pobjegoše.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
57 I oni što uhvatiše Isusa odvedoše ga poglavaru svešteničkome Kajafi, gdje se književnici i starješine sabraše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
58 A Petar iđaše za njim izdaleka do dvora poglavara svešteničkoga i ušavši unutra sjede sa slugama da vidi svršetak.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
59 A glavari sveštenički i starješine i sav sabor tražahu lažna svjedočanstva na Isusa da bi ga ubili;
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
60 I ne nađoše; i premda mnogi lažni svjedoci dolaziše, ne nađoše. Najposlije dođoše dva lažna svjedoka,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
61 I rekoše: on je kazao: ja mogu razvaliti crkvu Božiju i za tri dana načiniti je.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
62 I ustavši poglavar sveštenički reče mu: zar ništa ne odgovaraš što ovi na tebe svjedoče?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
63 A Isus mučaše. I poglavar sveštenički odgovarajući reče mu: zaklinjem te živijem Bogom da nam kažeš jesi li ti Hristos sin Božij?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
64 Reče mu Isus: ti kaza. Ali ja vam kažem: otsele ćete vidjeti sina čovječijega gdje sjedi s desne strane sile i ide na oblacima nebeskijem.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
65 Tada poglavar sveštenički razdrije haljine svoje govoreći: huli na Boga; šta nam trebaju više svjedoci? evo sad čuste hulu njegovu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
66 Šta mislite? A oni odgovarajući rekoše: zaslužio je smrt.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
67 Tada pljunuše mu u lice, i udariše ga po licu, a jedni mu daše i priuške
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
68 Govoreći: proreci nam, Hriste, ko te udari?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
69 A Petar sjeđaše napolju na dvoru, i pristupi k njemu jedna sluškinja govoreći: i ti si bio s Isusom Galilejcem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
70 A on se odreče pred svima govoreći: ne znam šta govoriš.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
71 A kad iziđe k vratima ugleda ga druga, i reče onima što bijahu ondje: i ovaj bješe s Isusom Nazarećaninom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
72 I opet odreče se s kletvom: ne znam tog čovjeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
73 A malo potom pristupiše oni što stajahu i rekoše Petru: vaistinu i ti si od njih; jer te i govor tvoj izdaje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
74 Tada se poče kleti i preklinjati da ne zna tog čovjeka. I odmah zapjeva pijetao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
75 I opomenu se Petar riječi Isusove što mu je rekao: dok pijetao ne zapjeva tri puta ćeš me se odreći. I izišavši napolje plaka gorko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga