1 Tada će biti carstvo nebesko kao deset djevojaka koje uzeše žiške svoje i iziđoše na susret ženiku.

2 Pet od njih bijahu mudre a pet lude.

3 I lude uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.

4 A mudre uzeše ulje u sudovima sa žišcima svojima.

5 A budući da ženik odocni, zadrijemaše sve, i pospaše.

6 A u ponoći stade vika: eto ženika gdje ide, izlazite mu na susret.

7 Tada ustaše sve djevojke one i ukrasiše žiške svoje.

8 A lude rekoše mudrima: dajte nam od ulja svojega, jer naši žišci hoće da se ugase.

9 A mudre odgovoriše govoreći: da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.

10 A kad one otidoše da kupe, dođe ženik, i gotove uđoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.

11 A poslije dođoše i one druge djevojke govoreći: gospodaru! gospodaru! otvori nam.

12 A on odgovarajući reče im: zaista vam kažem: ne poznajem vas.

13 Stražite dakle, jer ne znate dana ni časa u koji će sin čovječij doći.

14 Jer kako što čovjek polazeći dozva sluge svoje i predade im blago svoje;

15 I jednome dakle dade pet talanta, a drugome dva, a trećemu jedan, svakome prema njegovoj moći; i otide odmah.

16 A onaj što primi pet talanta otide te radi s njima, i dobi još pet talanta.

17 Tako i onaj što primi dva dobi i on još dva.

18 A koji primi jedan otide te ga zakopa u zemlju i sakri srebro gospodara svojega.

19 A po dugom vremenu dođe gospodar tijeh sluga, i stade se računiti s njima.

20 I pristupivši onaj što je primio pet talanta, donese još pet talanta govoreći: gospodaru! predao si mi pet talanta; evo još pet talanta ja sam dobio s njima.

21 A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! u malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.

22 A pristupivši i onaj što je primio dva talanta reče: gospodaru! predao si mi dva talanta; evo još dva talanta ja sam dobio s njima.

23 A gospodar njegov reče mu: dobro, slugo dobri i vjerni! u malom bio si mi vjeran, nad mnogijem ću te postaviti; uđi u radost gospodara svojega.

24 A pristupivši i onaj što je primio jedan talant reče: gospodaru! znao sam da si ti tvrd čovjek: žnješ gdje nijesi sijao, i kupiš gdje nijesi vijao;

25 Pa se pobojah i otidoh te sakrih talant tvoj u zemlju; i evo ti tvoje.

26 A gospodar njegov odgovarajući reče mu: zli i ljenivi slugo! znao si da ja žnjem gdje nijesam sijao, i kupim gdje nijesam vijao:

27 Trebalo je dakle moje srebro da daš trgovcima; i ja došavši uzeo bih svoje s dobitkom.

28 Uzmite dakle od njega talant, i podajte onome što ima deset talanta.

29 Jer svakome koji ima, daće se, i preteći će mu; a od onoga koji nema, i što ima uzeće se od njega.

30 I nevaljaloga slugu bacite u tamu najkrajnju; ondje će biti plač i škrgut zuba.

31 A kad dođe sin čovječij u slavi svojoj i svi sveti anđeli s njime, onda će sjesti na prijestolu slave svoje.

32 I sabraće se pred njim svi narodi, i razlučiće ih između sebe kao pastir što razlučuje ovce od jaraca.

33 I postaviće ovce s desne strane sebi, a jarce s lijeve.

34 Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta.

35 Jer ogladnjeh, i daste mi da jedem; ožednjeh, i napojiste me; gost bijah, i primiste me;

36 Go bijah, i odjenuste me; bolestan bijah, i obiđoste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni.

37 Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna, i nahranismo? ili žedna, i napojismo?

38 Kad li te vidjesmo gosta, i primismo? ili gola, i odjenusmo?

39 Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k tebi?

40 I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

41 Tada će reći i onima što mu stoje s lijeve strane: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljeni đavolu i anđelima njegovijem.

42 Jer ogladnjeh, i ne dadoste mi da jedem; ožednjeh, i ne napojiste me;

43 Gost bijah, i ne primiste me; go bijah, i ne odjenuste me; bolestan i u tamnici bijah, i ne obiđoste me.

44 Tada će mu odgovoriti i oni govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna ili žedna, ili gosta ili gola, ili bolesna ili u tamnici, i ne poslužismo te?

45 Tada će im odgovoriti govoreći: zaista vam kažem: kad ne učiniste jednome od ove moje male braće, ni meni ne učiniste.

46 I ovi će otići u muku vječnu, a pravednici u život vječni.

Analiza
Pretraga