1 I kad svrši Isus zapovijesti dvanaestorici učenika svojijeh, otide odande dalje da uči i da propovijeda po gradovima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A Jovan čuvši u tamnici djela Hristova posla dvojicu učenika svojijeh,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
3 I reče mu: jesi li ti onaj što će doći, ili drugoga da čekamo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A Isus odgovarajući reče im: idite i kažite Jovanu što čujete i vidite:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
5 Slijepi progledaju i hromi hode, gubavi čiste se i gluhi čuju, mrtvi ustaju i siromašnima propovijeda se jevanđelje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I blago onome koji se ne sablazni o mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A kad ovi otidoše, poče Isus ljudima govoriti o Jovanu: šta ste izišli u pustinji da vidite? Trsku, koju ljulja vjetar?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
8 Ili šta ste izišli da vidite? Čovjeka u meke haljine obučena? Eto, koji meke haljine nose po carskijem su dvorovima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ili šta ste izišli da vidite? Proroka? Da, ja vam kažem, i više od proroka.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Jer je ovo onaj za koga je pisano: eto, ja šaljem anđela svojega pred licem tvojijem, koji će pripraviti put tvoj pred tobom.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
11 Zaista vam kažem: nijedan između rođenijeh od žena nije izišao veći od Jovana krstitelja; a najmanji u carstvu nebeskome veći je od njega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A od vremena Jovana krstitelja dosad carstvo nebesko na silu se uzima, i siledžije dobijaju ga.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 Jer su svi proroci i zakon proricali do Jovana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
14 I ako hoćete vjerovati, on je Ilija što će doći.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Koji ima uši da čuje neka čuje.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
16 Ali kakav ću kazati da je ovaj rod? On je kao djeca koja sjede po ulicama i viču svojijem drugovima,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 I govore: svirasmo vam, i ne igraste; žalismo vam se, i ne jaukaste.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Jer Jovan dođe, koji ni jede ni pije, a oni kažu: đavo je u njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
19 Dođe sin čovječij, koji i jede i pije, a oni kažu: gle čovjeka izjelice i pijanice, druga carinicima i grješnicima. I opravdaše premudrost djeca njezina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tada poče Isus vikati na gradove u kojima su se dogodila najveća čudesa njegova, pa se nijesu pokajali:
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
21 Teško tebi, Horazine! Teško tebi, Vitsaido! Jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa koja su bila u vama, davno bi se u vreći i pepelu pokajali.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
22 Ali vam kažem: Tiru i Sidonu lakše će biti u dan strašnoga suda nego vama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I ti, Kapernaume! koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti: jer da su u Sodomu bila čudesa što su u tebi bila, ostao bi do današnjeg dana.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
24 Ali vam kažem da će zemlji Sodomskoj lakše biti u dan strašnoga suda nego tebi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 U to vrijeme odgovori Isus, i reče: hvalim te, oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrijeh i razumnijeh a kazao si prostima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Da, oče, jer je tako bila volja tvoja.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Sve je meni predao otac moj, i niko ne zna sina do otac; niti oca ko zna do sin i ako kome sin hoće kazati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, i ja ću vas odmoriti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Uzmite jaram moj na sebe, i naučite se od mene; jer sam ja krotak i smjeran u srcu, i naći ćete pokoj dušama svojijem.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 Jer je jaram moj blag, i breme je moje lako.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga