1 I dozvavši svojijeh dvanaest učenika dade im vlast nad duhovima nečistijem da ih izgone, i da iscjeljuju od svake bolesti i svake nemoći.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
2 A dvanaest apostola imena su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrija brat njegov; Jakov Zevedejev, i Jovan brat njegov;
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
3 Filip i Vartolomije; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev, i Levej prozvani Tadija;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Simon Kananit, i Juda Iskariotski, koji ga i predade.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ovijeh dvanaest posla Isus i zapovjedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite, i u grad Samarjanski ne ulazite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
6 Nego idite k izgubljenijem ovcama doma Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A hodeći propovijedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Bolesne iscjeljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite; zabadava ste dobili, zabadava i dajite.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
9 Ne nosite zlata ni srebra ni mjedi u pojasima svojijem,
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
10 Ni torbe na put, ni dvije haljine ni obuće ni štapa; jer je poslenik dostojan svoga jela.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A kad u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan, i ondje ostanite dok ne iziđete.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
12 A ulazeći u kuću nazovite joj: mir kući ovoj.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
13 I ako bude kuća dostojna, doći će mir vaš na nju; a ako li ne bude dostojna, mir će se vaš k vama vratiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A ako vas ko ne primi niti posluša riječi vašijeh, izlazeći iz kuće ili iz grada onoga otresite prah s nogu svojijeh.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
15 Zaisto vam kažem: lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan strašnoga suda negoli gradu onome.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove: budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
17 A čuvajte se od ljudi; jer će vas oni predati sudovima, i po zbornicama svojijem biće vas.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
18 I pred vlastelje i careve vodiće vas mene radi za svjedočanstvo njima i neznabošcima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
20 Jer vi nećete govoriti, nego Duh oca vašega govoriće iz vas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 A predaće brat brata na smrt i otac sina; i ustaće djeca na roditelje i pobiće ih.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
22 I svi će mrziti na vas imena mojega radi; ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
23 A kad vas potjeraju u jednom gradu, bježite u drugi. Jer vam kažem zaista: nećete obići gradova Izrailjevijeh dok dođe sin čovječij.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
24 Nema učenika nad učitelja svojega ni sluge nad gospodara svojega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
25 Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Kad su domaćina nazvali Veelzevulom, akamoli domaće njegove?
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
26 Ne bojte ih se dakle; jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
27 Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku; i što vam se šapće na uši, propovijedajte s krovova.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
28 I ne bojte se onijeh koji ubijaju tijelo a duše ne mogu ubiti; nego se bojte onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
29 Ne prodaju li se dva vrapca za jedan dinar? pa ni jedan od njih ne može pasti na zemlju bez oca vašega.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
30 A vama je i kosa na glavi sva izbrojena.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
31 Ne bojte se dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
32 A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred ocem svojijem koji je na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
33 A ko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred ocem svojijem koji je na nebesima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
34 Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nijesam došao da donesem mir nego mač.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
35 Jer sam došao da rastavim čovjeka od oca njegova i kćer od matere njezine i snahu od svekrve njezine:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
36 I neprijatelji čovjeku postaće domašnji njegovi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
37 Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan.
Kopiraj
Kopirano
2
Komentari
38 I koji ne uzme krsta svojega i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
39 Koji čuva dušu svoju, izgubiće je; a koji izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
40 Koji vas prima, mene prima; a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
41 Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće; a koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
42 I ako ko napoji jednoga od ovijeh malijeh samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti.
Kopiraj
Kopirano
1
Komentari
Analiza
Pretraga