1 Breme riječi Gospodnje zemlji Adrahu i Damasku, gdje će počinuti, jer je Gospodnje oko na ljudima i na svijem plemenima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I Emat će zahvatiti, i Tir i Sidon, ako i jesu veoma mudri,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I Tir sagradi sebi grad, i sabra srebra kao praha, i zlata kao kala po putu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Gle, Gospod će ga otjerati, i vrći će u more silu njegovu, i on će ognjem izgorjeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Askalon će vidjeti i uplašiće se, i Gaza će se vrlo uzmučiti, i Akaron, što ga osramoti nadanje njegovo, i poginuće car u Gazi; i Askalon se neće naseliti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I u Azotu će sjedjeti tuđin, i ponos ću Filistejski zatrti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I ukloniću krv njihovu od usta njihovijeh, i gadove njihove iz zuba njihovijeh, i ko ostane biće i on Boga našega, i biće kao poglavar u Judi, a Akaron kao Jevusejac.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I postaviću oko kod doma svojega suprot vojsci, suprot onima koji odlaze i dolaze, i nastojnik neće više prolaziti kroz njih, jer sada pogledah svojim očima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Raduj se mnogo, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska; evo, car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Jer ću istrijebiti iz Jefrema kola i iz Jerusalima konje; i istrijebiće se luk ubojiti; i on će kazivati mir narodima, i vlast će mu biti od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 A ti, za krv zavjeta tvojega pustih sužnje tvoje iz jame, gdje nema vode.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Vratite se ka gradu, sužnji, koji se nadate, još ti i danas javljam da ću ti platiti dvojinom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Jer zapeh sebi Judu kao luk, i napunih Jefrema, i podigoh sinove tvoje, Sione, na sinove tvoje, Javane, i učinih te da si kao mač junački.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I Gospod će se pokazati nad njima, i strijela će njegova izaći kao munja, i Gospod će Gospod zatrubiti u trubu i poći će s vihorima južnijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Gospod nad vojskama zaklanjaće ih, i oni će jesti pogazivši kamenje iz praće, i piće podvikujući kao od vina, i biće puni kao čaša, kao uglovi od oltara.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I Gospod Bog njihov izbaviće ih u taj dan kao stado svojega naroda, jer će se kamenje u vijencu podignuti u zemlji njegovoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer koliko će biti dobro njegovo i kolika ljepota njegova! od žita će rasti momci a od slatkoga vina djevojke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga