1 Poslije mi pokaza Isusa poglavara svešteničkoga, koji stajaše pred anđelom Gospodnjim, i Sotonu, koji mu stajaše s desne strane da ga pre.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 A Gospod reče Sotoni: Gospod da te ukori, Sotono, Gospod da te ukori, koji izabra Jerusalim. Nije li on glavnja istrgnuta iz ognja?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 A Isus bijaše obučen u haljine prljave, i stajaše pred anđelom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A on progovori i reče onima koji stajahu pred njim: skinite s njega te prljave haljine. I reče mu: vidi, uzeh s tebe bezakonje tvoje, i obukoh ti nove haljine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I rekoh: neka mu metnu čistu kapu na glavu. I metnuše mu čistu kapu na glavu, i obukoše mu haljine; a anđeo Gospodnji stajaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I anđeo Gospodnji zasvjedoči Isusu govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ovako veli Gospod nad vojskama: ako uzideš mojim putovima, i ako uzdržiš što sam naredio da se drži, tada ćeš ti suditi domu mojemu i čuvaćeš trijemove moje, i daću ti da hodiš među ovima što stoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Čuj, Isuse poglavaru sveštenički, ti i drugovi tvoji što sjede pred tobom, jer su ti ljudi čudo; evo, ja ću dovesti slugu svojega, klicu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Jer gle, kamen koji metnuh pred Isusa, na tom je jednom kamenu sedam očiju; gle, ja ću ga otesati, govori Gospod nad vojskama, i uzeću bezakonje te zemlje u jedan dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 U taj dan, govori Gospod nad vojskama, zvaćete svaki bližnjega svojega pod vinovu lozu i pod smokvu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga