1 Evo ide dan Gospodnji, i plijen će se tvoj razdijeliti usred tebe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jer ću skupiti sve narode na Jerusalim u boj, i grad će se uzeti, i kuće oplijeniti i žene osramotiti, i polovina će grada otići u ropstvo, a ostali narod neće se istrijebiti iz grada.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Jer će Gospod izaći, i vojevaće na narode kao što vojuje na dan kad je boj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I noge će njegove stati u taj dan na gori Maslinskoj koja je prema Jerusalimu s istoka, i gora će se Maslinska raspasti po srijedi na istok i na zapad da će biti prodol vrlo velika, i polovina će gore ustupiti na sjever a polovina na jug.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I bježaćete u prodol gorsku, jer će prodol gorska dopirati do Asala, i bježaćete kao što bježaste od trusa u vrijeme Ozije cara Judina; i doći će Gospod Bog moj, i svi će sveti biti s tobom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I u taj dan neće biti vidjelo svijetlo i mračno;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Nego će biti jedan dan, koji je poznat Gospodu, neće biti dan i noć, jer će i uveče biti svjetlost.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I u taj će dan proteći iz Jerusalima voda živa, pola k istočnom moru a pola k zapadnom moru, i biće i ljeti i zimi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I Gospod će biti car nad svom zemljom, u onaj dan biće Gospod jedan i ime njegovo jedno.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I sva će se zemlja pretvoriti u ravnicu od Gavaje do Rimona s juga Jerusalimu, koji će se podignuti i naseliti na svom mjestu od vrata Venijaminovijeh do mjesta gdje su prva vrata, do vrata na uglu, i od kule Ananeilove do tijeska careva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I oni će nastavati u njemu, i neće više biti prokletstva, i Jerusalim će stajati bez straha.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ovo će biti zlo kojim će Gospod udariti sve narode koji bi vojevali na Jerusalim: tijelo će svakom posahnuti dok još stoji na nogu, i oči će svakom posahnuti u rupama svojim, i jezik će svakom posahnuti u ustima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I u to će vrijeme biti velika smetnja među njima od Gospoda, i hvataće jedan drugoga za ruku, i ruka će se jednoga podignuti na ruku drugoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A i Juda će vojevati na Jerusalim, i blago svijeh naroda unaokolo sabraće se, zlato i srebro i odijelo vrlo mnogo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I zlo kao to zlo snaći će konje, mazge, kamile i magarce i svu stoku koja bude u tom okolu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 I ko god ostane od svijeh naroda koji dođu na Jerusalim, svak će dolaziti od godine do godine da se pokloni caru Gospodu nad vojskama i da praznuje praznik sjenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I ako koji od plemena zemaljskih ne bi došli u Jerusalim da se poklone caru Gospodu nad vojskama, na njih neće biti dažda;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I ako se pleme Misirsko ne bi podiglo i došlo, na koje ne daždi, biće isto zlo kojim će Gospod udariti narode koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 Taki će biti grijeh Misircima i grijeh svijem narodima koji ne bi dolazili da praznuju praznik sjenica.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 U taj će dan biti na zvoncima konjskim: svetinja Gospodu; i lonci će u domu Gospodnjem biti kao zdjele pred oltarom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I svi će lonci u Jerusalimu i u Judi biti svetinja Gospodu nad vojskama, i svi koji hoće da prinesu žrtvu dolazeći uzimaće ih i kuhati u njima; i u taj dan neće više biti Hananejca u domu Gospoda nad vojskama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga