1 Slušajte šta govori Gospod: ustani, sudi se s gorama, i neka čuju humovi glas tvoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Slušajte, gore i tvrdi temelji zemaljski, parbu Gospodnju, jer Gospod ima parbu s narodom svojim, i s Izrailjem se sudi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Narode moj, šta sam ti učinio? i čim sam ti dosadio? Odgovori mi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Jer te izvedoh iz zemlje Misirske i iskupih iz kuće ropske i poslah pred tobom Mojsija, Arona i Mariju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Narode moj, opomeni se što naumi Valak car Moavski i što mu odgovori Valam sin Veorov, od Sitima do Galgala šta bi, da poznaš pravdu Gospodnju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Su čim ću doći pred Gospoda da se poklonim Bogu višnjemu? hoću li doći preda nj sa žrtvama paljenicama? s teocima od godine?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Hoće li Gospodu biti mile tisuće ovnova? desetine tisuća potoka ulja? hoću li dati prvenca svojega za prijestup svoj? plod utrobe svoje za grijeh duše svoje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Pokazao ti je, čovječe, što je dobro; i šta Gospod ište od tebe osim da činiš što je pravo i da ljubiš milost i da hodiš smjerno s Bogom svojim?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Glas Gospodnji viče gradu, i ko je mudar vidi ime tvoje; slušajte prut i onoga koji ga je odredio.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Nije li jošte u kući bezbožnikovoj blago nepravo? i efa krnja, gadna?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Hoće li mi biti čist u koga su mjerila lažna i u tobocu prijevarno kamenje?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Jer su bogatuni njegovi puni nepravde, i stanovnici govore laž, i u ustima im je jezik prijevaran.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Zato ću te i ja biti da oboliš, pustošiću te za grijehe tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Ti ćeš jesti, ali se nećeš nasititi, i padanje tvoje biće usred tebe; i sklanjaćeš, ali nećeš izbaviti, i što izbaviš predaću maču.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Ti ćeš sijati, ali nećeš žeti; ti ćeš cijediti masline, ali se nećeš namazati uljem, i mast, ali nećeš piti vina.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Jer se drže uredbe Amrijeve i sva djela doma Ahavova, i hodite po savjetima njihovijem, da te predam u pogibao, i stanovnike njegove u potsmijeh, i nosićete sramotu naroda mojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga