1 Zato rekoh: čujte, poglavice Jakovljeve i knezovi doma Izrailjeva, ne treba li vam znati šta je pravo?
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Koji mrzite na dobro a ljubite zlo, sadirete kožu s njih i meso s kosti njihovijeh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I jedete meso naroda mojega i sadirete kožu s njih i kosti im prebijate, i sasijecate kao u lonac i kao meso u kotao.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Tada će vikati ka Gospodu, ali ih neće uslišiti, nego će sakriti lice svoje od njih u ono vrijeme, kako oni zlo radiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ovako veli Gospod za proroke koji zavode moj narod, koji grizu zubima svojim i viču: mir; i ako im ko ne da ništa u usta, dižu rat na nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Zato će vam utvara biti noć i proricanje vaše tama; i sunce će zaći tijem prorocima i dan će im se smračiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Tada će se postidjeti vidioci, i vračari će se posramiti, i svi će zastrijeti usne svoje, jer neće biti odgovora Božijega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali ja sam pun sile od duha Gospodnjega, i suda i hrabrosti da kažem Jakovu zločinstvo njegovo i Izrailju grijeh njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Čujte ovo, poglavice doma Jakovljeva i knezovi doma Izrailjeva, koji se gadite na pravdu, i sve što je pravo izvrćete;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Koji gradite Sion krvlju i Jerusalim bezakonjem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Poglavari njegovi sude po mitu, i sveštenici njegovi uče za platu, i proroci njegovi gataju za novce, a na Gospoda se oslanjaju govoreći: nije li Gospod usred nas? neće doći zlo na nas.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Zato će se s vas Sion preorati kao njiva, i Jerusalim će postati gomila, i gora od doma visoka šuma.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga