1 Još reče Gospod Mojsiju govoreći:

2 Zapovjedi sinovima Izrailjevim neka ti donesu ulja maslinova čista, cijeđena, za vidjelo, da žišci gore vazda.

3 Pred zavjesom svjedočanstva u šatoru od sastanka Aron će ih namještati da gore od večera do jutra pred Gospodom vazda zakonom vječnim od koljena do koljena.

4 Na svijetnjak čisti namještaće žiške pred Gospodom vazda.

5 I uzmi bijeloga brašna, i ispeci dvanaest kolača, svaki kolač da bude od dvije desetine efe.

6 I postavi ih u dva reda, po šest u jedan red, na čistom stolu pred Gospodom.

7 I na svaki red metni kada čistoga, da bude za svaki hljeb spomen, žrtva ognjena Gospodu.

8 Svake subote neka ih postavlja sveštenik pred Gospodom vazda uzimajući od sinova Izrailjevih zakonom vječnim.

9 I biće Aronovi i sinova njegovijeh, koji će jesti na mjestu svetom, jer im je svetinja nad svetinjama od ognjenijeh žrtava Gospodnjih zakonom vječnim.

10 A izađe sin jedne Izrailjke, kojemu je otac bio Misirac, među sinove Izrailjeve, i svadi se u okolu sin žene Izrailjke s nekim Izrailjcem.

11 I psujući sin žene Izrailjke pohuli ime Božije, te ga dovedoše k Mojsiju; a mati mu bješe po imenu Salomita, kći Davrijina, od plemena Danova.

12 I metnuše ga u zatvor dokle im se kaže šta će činiti s njim po riječi Gospodnjoj.

13 A Gospod reče Mojsiju govoreći:

14 Izvedi toga psovača napolje iz okola, i neka svi koji su čuli metnu ruke svoje na glavu njegovu, i neka ga sav narod zaspe kamenjem.

15 A sinovima Izrailjevim kaži i reci: ko bi god pohulio Boga svojega, nosiće grijeh svoj.

16 Ko bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi, sav narod da ga zaspe kamenjem; i došljak i domorodac koji bi ružio ime Gospodnje, da se pogubi.

17 I ko ubije čovjeka, da se pogubi.

18 A ko ubije živinče, neka vrati drugo, živinče za živinče.

19 I ko rani bližnjega svojega, kako učini tako da mu bude:

20 Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub; kako ošteti tijelo čovjeku, onako da mu se učini.

21 Ko ubije živinče, da vrati drugo; ali ko ubije čovjeka, da se pogubi.

22 Zakon da vam je jedan, došljaku da bude kao i rođenom u zemlji. Jer sam ja Gospod Bog vaš.

23 I Mojsije kaza sinovima Izrailjevim, a oni izvedoše psovača napolje iz okola, i zasuše ga kamenjem; i učiniše sinovi Izrailjevi kako Gospod zapovjedi Mojsiju.

Analiza
Pretraga