123

1 Jer, gle, u one dane i u ono vrijeme, kad vratim roblje Judino i Jerusalimsko,

2 Sabraću sve narode, i svešću ih u dolinu Josafatovu, i ondje ću se suditi s njima za svoj narod i za našljedstvo svoje Izrailja, kojega rasijaše među narode i razdijeliše zemlju moju;

3 I za moj narod bacaše ždrijeb, i davaše dijete za kurvu, i prodavaše djevojku za vino, te piše.

4 I šta hoćete vi sa mnom, Tire i Sidone, i svi krajevi Palestinski? hoćete li da mi platite? i hoćete li da mi vratite? Odmah ću vam bez oklijevanja platiti platu vašu na vašu glavu.

5 Jer uzeste srebro moje i zlato moje, i najljepše zaklade moje unesoste u svoje crkve.

6 I sinove Judine i sinove Jerusalimske prodadoste sinovima Grčkim da biste ih otjerali daleko od međe njihove.

7 Evo, ja ću ih dignuti s mjesta kuda ih prodadoste, i platiću vam platu vašu na vašu glavu.

8 I prodaću vaše sinove i vaše kćeri u ruke sinovima Judinijem, i oni će ih prodati Savejcima u narod daljni, jer Gospod reče.

9 Objavite ovo po narodima, oglasite rat, podignite junake neka dođu i idu svi vojnici.

10 Raskujte raonike svoje na mačeve, i srpove svoje na koplja; ko je slab, neka reče: junak sam.

11 Skupite se i hodite, svi narodi unaokolo, i saberite se; tamo svedi, Gospode, junake svoje.

12 Neka se podignu i dođu narodi u dolinu Josafatovu; jer ću ondje sjesti da sudim svijem narodima unaokolo.

13 Zamahnite srpom, jer je žetva uzrela; hodite, siđite, jer je tijesak pun, kace se preljevaju; jer je zloća njihova velika.

14 Gomile, gomile u dolini sudskoj; jer je dan Gospodnji blizu u dolini sudskoj.

15 Sunce će i mjesec pomrknuti, i zvijezde će ustegnuti svoju svjetlost.

16 I Gospod će riknuti sa Siona, i iz Jerusalima će pustiti glas svoj, i zatrešće se nebo i zemlja; ali će Gospod biti utočište svome narodu i krjepost sinovima Izrailjevijem.

17 I poznaćete da sam ja Gospod Bog vaš, koji nastavam u Sionu, u svetoj gori svojoj; i Jerusalim će biti svet, i tuđinci neće više ići po njemu.

18 I tada će gore kapati slatkim vinom, i humovi će se topiti od mlijeka, i svijem potocima Judinijem teći će voda, i izaći će izvor iz doma Gospodnjega i natopiće dolinu Sitim.

19 Misir će opustjeti, i Edomska će biti pusta pustinja za nasilje učinjeno sinovima Judinijem, jer proliše krv pravu u zemlji njihovoj.

20 A Juda će stajati dovijeka i Jerusalim od koljena do koljena.

21 I očistiću krv njihovu, koje ne očistih; i Gospod će nastavati u Sionu.

Analiza
Pretraga