1 Opkolio me je Jefrem lažju i dom Izrailjev prijevarom; ali Juda još vlada s Bogom i vjeran je sa svetima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Jefrem se hrani vjetrom, i ide za ustokom; svaki dan množi laž i pogibao; i hvataju vjeru s Asircem i nose ulje u Misir.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I s Judom ima Gospod parbu i pohodiće Jakova prema putovima njegovijem, platiće mu po djelima njegovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 U utrobi uhvati za petu brata svojega, i u sili svojoj bori se s Bogom;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Bori se s anđelom, i nadjača; plaka, i moli mu se; nađe ga u Vetilju, i ondje govori s nama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali je Gospod Bog nad vojskama, Gospod mu je spomen.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Ti dakle obrati se k Bogu svojemu, čuvaj milost i pravdu, i uzdaj se vazda u Boga svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Trgovac je Jefrem, u ruci su mu mjerila lažna, milo mu je da čini krivo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I govori Jefrem: baš se obogatih, stekoh blago, ni u kom trudu mom neće mi naći nepravde koja bi bila grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A ja sam Gospod Bog tvoj od zemlje Misirske, još ću ti dati da sjediš u šatorima kao o praznicima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I govoriću preko proroka, i umnožiću utvare, i davaću priču preko proroka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Doista je Galad bezakonje, postaše sama taština; u Galgalu prinose junce na žrtvu, i oltari su im kao gomile kamenja po brazdama na njivi mojoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I Jakov pobježe u zemlju Sirsku, i Izrailj služi za ženu, i za ženu čuva ovce.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I prorokom izvede Gospod Izrailja iz Misira, i prorokom čuva ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 Jefrem ga ljuto razgnjevi; zato će ostaviti na njemu krv njegovu, i vratiće mu sramotu njegovu Gospod njegov.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga