1 Opet mi dođe riječ Gospodnja govoreći:
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Sine čovječji, okreni lice svoje prema gorama Izrailjevijem, i prorokuj protiv njih,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I reci: gore Izrailjeve, čujte riječ Gospoda Gospoda, ovako veli Gospod Gospod gorama i humovima, potocima i dolinama: evo me, ja ću pustiti na vas mač i oboriću visine vaše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I vaši će se oltari raskopati, i sunčani likovi vaši izlomiće se, i povaljaću pobijene vaše pred gadnijem bogovima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I pobacaću mrtva tjelesa sinova Izrailjevijeh pred gadne bogove njihove, i razmetnuću kosti vaše oko oltara vaših.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Svuda gdje nastavate gradovi će se opustošiti i visine će opustjeti, i oltari će se vaši raskopati i opustjeti, i gadni bogovi vaši izlomiće se i neće ih više biti, i sunčani likovi vaši isjeći će se, i djela će se vaša uništiti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I pobijeni će padati usred vas, i poznaćete da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ali ću vas ostaviti nekoliko koji bi utekli od mača među narodima kad se rasijete po zemljama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I koji vas uteku, opomenuće se mene među narodima, gdje budu u ropstvu, kako mi dotužaše srcem svojim kurvarskim koje otstupi od mene, i očima svojim kurvarskim, kojima idoše za gadnijem bogovima svojim, i sami će sebi biti mrski za zla koja činiše u svijem gradovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I poznaće da sam ja Gospod i da nijesam govorio uzalud da ću im učiniti to zlo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Ovako veli Gospod Gospod: pljesni rukama i lupi nogom, i reci: jaoh! radi svijeh gadnijeh zala doma Izrailjeva, jer će pasti od mača, od gladi i od pomora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Ko bude daleko, umrijeće od pomora; a ko bude blizu, pašće od mača; a ko ostane i bude opkoljen, umrijeće od gladi; tako ću navršiti gnjev svoj na njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I poznaćete da sam ja Gospod kad budu pobijeni njihovi među gadnijem bogovima njihovijem, oko oltara njihovijeh, na svakom visokom humu i na svijem vrhovima gorskim i pod svakim zelenijem drvetom i pod svakim granatijem hrastom, svuda gdje su kadili ugodnijem mirisima svijem gadnijem bogovima svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Jer ću zamahnuti rukom svojom na njih, i obratiću zemlju njihovu u pustoš goru od pustinje Divlate po svijem stanovima njihovijem; i poznaće da sam ja Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga