1 Potom, sine čovječji, uzmi nož oštar, britvu brijačku uzmi, i pusti je po glavi svojoj i po bradi svojoj, pa uzmi mjerila i razdijeli.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Trećinu sažezi ognjem usred grada, kad se navrše dani opsade, a drugu trećinu uzmi i isijeci mačem oko njega, a ostalu trećinu razmetni u vjetar, i ja ću izvući mač za njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Ali uzmi malo, i zaveži u skut svoj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I od toga još uzmi i baci u oganj i sažezi ognjem; odatle će izaći oganj na sav dom Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 Ovako veli Gospod Gospod: ovo je Jerusalim koji postavih usred naroda i optočih ga zemljama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 Ali promijeni zakone moje na bezakonje većma nego narodi, i uredbe moje većma nego zemlje što su oko njega, jer odbaciše moje zakone, i ne hodiše po mojim uredbama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Zato ovako veli Gospod Gospod: što postaste gori od naroda koji su oko vas, ne hodiste po mojim uredbama i ne izvršivaste mojih zakona, pa ni po uredbama naroda koji su oko vas ne činiste,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Zato ovako veli Gospod Gospod: evo i mene na te, i izvršiću usred tebe sudove na vidiku narodima;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I učiniću ti što još nijesam učinio niti ću više učiniti za sve gadove tvoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Zato oci će jesti sinove usred tebe, i sinovi će jesti oce svoje, i izvršiću na tebi sudove i rasijaću sav ostatak tvoj u sve vjetrove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Zato, tako ja živ bio, veli Gospod Gospod, što si oskvrnio moju svetinju svakojakim nečistotama svojim i svakojakim gadovima svojim, zato ću i ja tebe potrti, i neće oko moje žaliti, niti ću se smilovati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Trećina će tvoja pomrijeti od pomora, i od gladi će izginuti usred tebe, a druga će trećina pasti od mača oko tebe, a trećinu ću rasijati u sve vjetrove, i izvući ću mač za njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I tako će se izvršiti gnjev moj i namiriću jarost svoju na njima i zadovoljiću se, i oni će poznati da sam ja Gospod govorio u revnosti svojoj kad izvršim gnjev svoj na njima.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 I učiniću od tebe pustoš i rug među narodima koji su oko tebe pred svakim koji prolazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 I bićeš rug i sramota i nauk i čudo narodima što su oko tebe kad izvršim sudove na tebi gnjevom, jarošću i ljutijem karanjem; ja Gospod rekoh;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Kad pustim na vas ljute strijele gladi, koje će biti smrtne, koje ću pustiti da vas zatrem, i kad glad navalim na vas i slomim vam potporu u hljebu,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Kad pustim na vas glad i ljute zvijeri, koje će ti djecu izjesti; i kad pomor i krv prođu kroza te, i kad pustim mač na te. Ja Gospod rekoh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga