1 A ovo su imena plemenima. Od kraja prema sjeveru, uz put Etlonski kako se ide u Emat i Asarenan, na među Damaštansku na sjever pokraj Emata, od istočne strane do zapadne, Danovo, jedno.

2 A uz među Danovu, od istočne strane do zapadne, Asirovo, jedno.

3 A uz među Asirovu, od istočne strane do zapadne, Neftalimovo, jedno.

4 A uz među Neftalimovu, od istočne strane do zapadne, Manasijino, jedno.

5 A uz među Manasijinu, od istočne strane do zapadne, Jefremovo, jedno.

6 A uz među Jefremovu, od istočne strane do zapadne, Ruvimovo, jedno.

7 A uz među Ruvimovu, od istočne strane do zapadne, Judino, jedno.

8 A uz među Judinu, od istočne strane do zapadne, neka bude prinos što ćete prinijeti, dvadeset i pet tisuća lakata u širinu, a u dužinu kao koji drugi dio, od istočne strane do zapadne, i svetinja da bude usred njega.

9 Prinos koji ćete prinijeti Gospodu, neka bude od dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i od deset tisuća u širinu.

10 I taj će sveti prinos biti sveštenicima, sa sjevera dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, a sa zapada deset tisuća u širinu, i s istoka deset tisuća u širinu, a s juga dvadeset i pet tisuća u dužinu; i svetinja Gospodnja da bude usred njega.

11 To će biti sveštenicima posvećenijem između sinova Sadokovijeh koji držaše što sam naredio da se drži i ne zađoše kao drugi Leviti, kad zađoše sinovi Izrailjevi.

12 Njihov će biti sveti prinos od zemlje, svetinja nad svetinjama, uz međe Levitske.

13 A Leviti da imaju uz međe svešteničke dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu, i deset tisuća u širinu; sva dužina da bude dvadeset i pet tisuća, a širina deset tisuća.

14 A od toga ništa da ne prodaju ni promjenjuju, ni da prenose prvina zemaljskih, jer je svetinja Gospodu.

15 A pet tisuća lakata što ostaje u širinu prema dvadeset i pet tisuća biće mjesto posvećeno, za grad, za naselje, i za podgrađa, i grad da bude usred njega.

16 A ovo da mu je mjera: sa sjeverne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, i s južne strane četiri tisuće i pet stotina, i s istočne strane četiri tisuće i pet stotina, i sa zapadne strane četiri tisuće i pet stotina.

17 I podgrađe će biti dvjesta i pedeset lakata sa sjevera, i dvjesta i pedeset s juga, i dvjesta i pedeset s istoka, i dvjesta i pedeset sa zapada.

18 A što ostane u dužinu prema svetom prinosu, deset tisuća lakata na istok i deset tisuća na zapad prema svetom prinosu, od toga dohodak neka bude hrana slugama gradskim.

19 A sluge koje će služiti gradu biće iz svijeh plemena Izrailjevijeh.

20 Sav ovaj prinos, dvadeset i pet tisuća lakata uz dvadeset i pet tisuća, četvrtast, prinijeće u prinos sveti za dostojanje gradu.

21 A što ostane s obje strane svetom prinosu i dostojanju gradskom, prema dvadeset i pet tisuća lakata prinosa do međe istočne, i sa zapada prema dvadeset i pet tisuća lakata duž zapadne međe prema dijelovima, to da je kneževo; tako će sveti prinos i svetinja doma biti u srijedi.

22 A od dostojanja Levitskoga i od dostojanja gradskoga, usred onoga što je kneževo, između međe Judine i međe Venijaminove, da je kneževo.

23 A ostala plemena biće: od istočne strane do zapadne strane, Venijaminovo, jedno;

24 A uz među Venijaminovu, od istočne strane do zapadne, Simeunovo, jedno;

25 A uz među Simeunovu, od istočne strane do zapadne, Isaharovo, jedno;

26 A uz među Isaharovu, od istočne strane do zapadne, Zavulonovo, jedno;

27 A uz među Zavulonovu, od istočne strane do zapadne, Gadovo, jedno;

28 A uz među Gadovu s južne strane, na jug, međa je od Tamara do vode Merive u Kadisu, duž potoka do velikoga mora.

29 To je zemlja koju ćete ždrijebom razdijeliti plemenima Izrailjevijem u našljedstvo, i to su im dijelovi, govori Gospod Gospod.

30 A ovo su krajevi gradu: sa sjeverne strane četiri tisuće i pet stotina lakata da bude mjera;

31 A vrata gradska da se nazovu imenima plemena Izrailjevijeh, troja vrata sa sjevera; jedna vrata Ruvimova, jedna vrata Judina, jedna vrata Levijeva;

32 I s istočne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Josifova, jedna vrata Venijaminova, jedna vrata Danova;

33 I s južne strane četiri tisuće i pet stotina lakata da bude mjera, i troja vrata: jedna vrata Simeunova, jedna vrata Isaharova, jedna vrata Zavulonova;

34 Sa zapadne strane četiri tisuće i pet stotina lakata, i troja vrata: jedna vrata Gadova, jedna vrata Asirova, jedna vrata Neftalimova.

35 Unaokolo će biti osamnaest tisuća lakata, a ime će gradu od toga dana biti: Gospod je tu.

Analiza
Pretraga