1 A kad stanete dijeliti zemlju u našljedstvo, prinesite prinos Gospodu, svet dio od zemlje, u dužinu dvadeset i pet tisuća lakata, i u širinu deset tisuća, to neka bude sveto po svijem međama svojim unaokolo.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 Od toga neka bude za svetinju pet stotina lakata u dužinu i pet stotina u širinu, četvrtasto otsvuda, i pedeset lakata unaokolo za podgrađa.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Po toj mjeri izmjeri u dužinu dvadeset i pet tisuća i u širinu deset tisuća, i tu neka bude svetinja i svetinja nad svetinjama.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 To neka bude svet dio od zemlje sveštenicima, koji služe u svetinji, koji pristupaju da služe Gospodu, i neka im bude mjesto za kuće i sveto mjesto za svetinju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A dvadeset i pet tisuća lakata u dužinu i deset tisuća u širinu neka bude Levitima koji služe u domu u državu s dvadeset klijeti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I gradu podajte dostojanje pet tisuća lakata u širinu i dvadeset i pet tisuća u dužinu prema svetom dijelu; to neka je za sav dom Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 A knezu neka bude s obje strane svetoga dijela i dostojanja gradskoga pred svetijem dijelom i pred gradskim dostojanjem, sa zapadne strane na zapad i s istočne strane na istok, a dužina da bude prema svakom od tijeh dijelova od zapadne međe do istočne međe.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Ta zemlja da mu je dostojanje u Izrailju, da više ne otimaju knezovi moji od naroda mojega, nego ostalu zemlju da dadu domu Izrailjevu po plemenima njihovijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ovako veli Gospod Gospod: dosta je, knezovi Izrailjevi; prođite se nasilja i otimanja, i tvorite sud i pravdu, i skinite teške poslove svoje s mojega naroda, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Mjerila da su vam prava, i efa prava, i vat prav.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 Efa i vat da su jedne mjere, da vat bere desetinu homora, i efa desetinu homora; mjera da im je prema homoru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 I sikal da je dvadeset gera, a mina da vam je dvadeset sikala, dvadeset i pet sikala, i petnaest sikala.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 Ovo je prinos što ćete prinositi: šestina efe od homora pšenice, tako i od ječma dajite šestinu efe od homora.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A za ulje je uredba ova: vat je mjera za ulje; desetina vata od jednoga kora, koji je homor od deset vata, jer je deset vata homor.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A od sitne stoke jedno od dvije stotine s dobrijeh pasišta sinova Izrailjevijeh za dar i za žrtvu paljenicu i za žrtvu zahvalnu, da se čini očišćenje za njih, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Sav narod zemaljski da daje ovaj prinos knezu Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 A knez je dužan davati žrtve paljenice s darom i naljevom na praznike i na mladine i u subote, o svijem svetkovinama doma Izrailjeva; on neka prinosi žrtvu za grijeh s darom i žrtvu paljenicu i zahvalnu da čini očišćenje za dom Izrailjev.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Ovako veli Gospod Gospod: prvoga dana prvoga mjeseca uzmi junca zdrava, i očisti svetinju njim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I neka sveštenik uzme krvi od te žrtve za grijeh, i pomaže njom dovratnike na domu i četiri ugla od pojasa na oltaru i dovratnike od vrata na unutrašnjem trijemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 Tako učini i sedmoga dana istoga mjeseca za svakoga koji zgriješi iz neznanja i za prostoga; tako ćete očistiti dom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Prvoga mjeseca četrnaestoga dana da vam je pasha, praznik sedam dana, hljebovi prijesni da se jedu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I taj dan neka prinese knez za se i za sav narod zemaljski junca na žrtvu za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A za sedam dana praznika neka prinosi na žrtvu paljenicu Gospodu po sedam junaca i sedam ovnova zdravijeh na dan, za onijeh sedam dana, i na žrtvu za grijeh jarca na dan.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I za dar po efu na junca i efu na ovna neka prinosi, i in ulja na svaku efu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Sedmoga mjeseca petnaestoga dana na praznik neka prinosi isto tako za sedam dana i žrtvu za grijeh i žrtvu paljenicu i dar i ulje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga