1 I odvede me opet k vratima spoljašnjim od svetinje, koja gledaju na istok, a ona bjehu zatvorena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I reče mi Gospod: ova vrata neka budu zatvorena i da se ne otvoraju, i niko da ne ulazi na njih, jer je Gospod Bog Izrailjev ušao na njih; zato neka budu zatvorena.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Za kneza su; sam knez neka sjeda na njima da jede hljeb pred Gospodom; kroz trijem od ovijeh vrata neka ulazi i istijem putem neka izlazi.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 I odvede me k sjevernijem vratima pred dom; i vidjeh, i gle, dom Gospodnji bješe pun slave Gospodnje, i padoh na lice svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I reče mi Gospod: sine čovječji, pazi srcem svojim i vidi očima svojim i slušaj ušima svojim, što ću ti kazati za sve uredbe doma Gospodnjega i za sve zakone njegove; pazi srcem svojim na sve ulaze u dom i na sve izlaze iz svetinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I reci odmetničkom domu Izrailjevu: ovako veli Gospod Gospod: dosta je gadova vaših, dome Izrailjev,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 Što uvodiste tuđince neobrezana srca i neobrezana tijela da budu u mojoj svetinji da skvrne dom moj, i prinosiste moj hljeb, pretilinu i krv, i tako prestupaše moj zavjet osim svijeh gadova vaših;
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I ne izvršivaste što treba za moju svetinju, nego postaviste ljude po svojoj volji da izvršuju što treba u mojoj svetinji.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Ovako veli Gospod Gospod: nijedan tuđin neobrezana srca i neobrezana tijela da ne dolazi u moju svetinju, nijedan od svijeh tuđinaca koji su među sinovima Izrailjevijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 A Leviti koji otstupiše od mene kad zađe Izrailj, koji zađoše od mene za gadnijem bogovima svojim, nosiće bezakonje svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I biće sluge u mojoj svetinji u službi na vratima od doma služeći domu; oni će klati žrtve paljenice i druge žrtve narodu, i stajaće pred njima služeći im.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 Što im služiše pred gadnijem bogovima njihovijem i biše domu Izrailjevu spoticanje na bezakonje, zato podigoh ruku svoju na njih, govori Gospod Gospod, da će nositi bezakonje svoje,
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I neće pristupati k meni da mi vrše svešteničku službu, niti kojoj svetinji mojoj, ni svetinji nad svetinjama neće pristupati, nego će nositi sramotu svoju i gadove svoje, koje činiše.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Nego ću ih postaviti za čuvare domu na svaku službu njegovu i na sve što biva u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sveštenici Leviti sinovi Sadokovi, koji izvršivahu što treba u mojoj svetinji, kad sinovi Izrailjevi zađoše od mene, oni će pristupati k meni da mi služe, i stajaće preda mnom prinoseći mi pretilinu i krv, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Oni neka ulaze u moju svetinju i oni neka pristupaju k stolu mojemu da mi služe i neka izvršuju što sam zapovjedio da se izvršuje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I kad ulaze na vrata unutrašnjega trijema, neka obuku lanene haljine, i ništa da ne bude na njima vuneno kad služe na vratima unutrašnjega trijema i u njemu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 Na glavama neka im budu kape lanene i gaće lanene po bedrima, i da se ne pašu ničim oda šta bi se znojili.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 A kad izlaze u trijem spoljašnji, u spoljašnji trijem k narodu, neka svuku sa sebe haljine u kojima služe, i ostave ih u klijetima svetijem, pa neka obuku druge haljine, da ne osvećuju naroda haljinama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I glave svoje da ne briju, a ni kose da ne ostavljaju, nego neka strigu glave svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 I vina da ne pije nijedan sveštenik kad hoće da uđe u unutrašnji trijem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 I udovicom ni puštenicom da se ne žene, nego djevojkom od sjemena doma Izrailjeva ili udovicom svešteničkom neka se žene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 I narod moj neka uče što je sveto što li nije sveto, i neka ih uče raspoznavati nečisto od čistoga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 A u raspri neka stanu da sude, po mojim zakonima neka sude, i zakone moje i uredbe moje neka drže o svijem praznicima mojim, i subote moje neka svetkuju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 I k mrtvacu da ne idu da se ne oskvrne; samo za ocem i za materom i za sinom i za kćerju, za bratom i za sestrom neudatom mogu se oskvrniti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 A kad se očisti, neka mu se broji sedam dana.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 I u koji bi dan ušao u svetinju, u trijem unutrašnji, da služi u svetinji, neka prinese žrtvu za grijeh svoj, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
28 A našljedstvo što će imati, ja sam njihovo našljedstvo; i vi im ne dajte dostojanja u Izrailju, ja sam njihovo dostojanje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
29 Dar i žrtvu za grijeh i žrtvu za krivicu oni će jesti; i sve zavjetovano u Izrailju njihovo će biti.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
30 I prvine od svakoga prvoga roda i svi prinosi podizani od svega između svijeh prinosa vaših biće sveštenicima; i prvine od tijesta svojega davaćete svešteniku da bi počivao blagoslov na domovima vašim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
31 Sveštenici da ne jedu mrcinoga ni što zvjerka raskine, bilo ptica ili što od stoke.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga