1 Potom me odvede k vratima koja gledaju na istok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I gle, slava Boga Izrailjeva dohođaše od istoka, i glas joj bijaše kao glas velike vode, i zemlja se sjaše od slave njegove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 I utvara koju vidjeh bijaše kao utvara koju vidjeh kad dođoh da zatrem grad: bješe utvara kao ona koju vidjeh na rijeci Hevaru; i padoh na lice svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 A slava Gospodnja uđe u dom na vrata koja gledaju na istok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 I podiže me duh i odvede me u unutrašnji trijem; i gle, dom bijaše pun slave Gospodnje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 I čuh gdje mi progovori iz doma, i čovjek stajaše kod mene.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I reče mi: sine čovječji, ovo je mjesto prijestola mojega i mjesto stopa nogu mojih, gdje ću nastavati usred sinova Izrailjevijeh dovijeka; i dom Izrailjev neće više skvrniti svetoga imena mojega, ni oni ni carevi njihovi kurvarstvom svojim i mrtvijem tjelesima careva svojih na visinama svojim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 Metaše prag svoj do moga praga, i dovratnike svoje do mojih dovratnika i pregradu između mene i sebe, te skvrniše sveto ime moje gadovima svojim koje činjahu; zato ih satrh u gnjevu svom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 Sada neka uklone daleko od mene kurvarstvo svoje i mrtva tjelesa careva svojih, i nastavaću usred njih dovijeka.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 Ti, sine čovječji, pokaži domu Izrailjevu ovaj dom, neka se postide bezakonja svojega, i neka izmjere sve.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I kad se postide svega što su činili, pokaži im oblik od doma i red i izlaske i ulaske, i sve oblike i svu uredbu, i sve oblike i sve zakone, i opiši im ga da paze na sav oblik njegov i na sve uredbe, i tako čine.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A ovo je zakon za dom: navrh gore koliko zauzima unaokolo da bude svetinja nad svetinjama. Eto, to je zakon za dom.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 A ovo je mjera za oltar na lakte, a u laktu je jedan običan lakat i podlanica: podnožje mu lakat visoko i lakat široko, a oplata na njemu po kraju unaokolo s pedi; taka je gornja strana oltaru.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 A od podnožja na zemlji do nižega pojasa dva lakta, i u širinu jedan lakat; a od manjega pojasa do većega pojasa četiri lakta, i u širinu lakat.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A sam oltar da bude četiri lakta visok, od oltara gore da bude četiri roga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 A oltar da bude dvanaest lakata dug i dvanaest lakata širok, i četvrtast na četiri strane.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 I pojas da je četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok na četiri strane, a oplata oko njega od po lakta, i podnožje mu od lakta unaokolo, i basamaci mu da budu okrenuti na istok.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
18 I reče mi: sine čovječji, ovako veli Gospod Gospod, ovo su naredbe za oltar kad se načini da se na njemu prinose žrtve paljenice i da se kropi krvlju.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
19 I sveštenicima Levitima koji su od sjemena Sadokova, koji pristupaju k meni, govori Gospod Gospod, da mi služe, daćeš junca za žrtvu za grijeh.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
20 I uzmi krvi njegove, i pomaži mu četiri roga i četiri ugla od pojasa i oplatu unaokolo, tako ćeš ga očistiti i učiniti očišćenje za nj.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
21 Potom uzmi junca za grijeh, i neka se spali na mjestu određenom u domu izvan svetinje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
22 A drugi dan prinesi jarca zdrava za grijeh, i neka očiste njim oltar kako su očistili juncem.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
23 A kad očistiš, prinesi junca zdrava i ovna od stada zdrava.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
24 I kad ih prineseš pred Gospodom, neka sveštenici bace na njih soli i prinesu ih na žrtvu paljenicu Gospodu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
25 Sedam dana prinosi jarca za grijeh svaki dan; i junca i ovna iz stada zdrava neka prinose.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
26 Sedam dana neka čine očišćenje za oltar, i očiste ga i posvete.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
27 A kad se navrše ti dani, osmoga dana i poslije neka prinose sveštenici na oltaru žrtve vaše paljenice i žrtve vaše zahvalne, i primiću vas, govori Gospod Gospod.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga