1 A ti, sine čovječji, uzmi opeku i metni je preda se, i izreži na njoj grad Jerusalim.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
2 I postavi oko njega opsadu, i načini kule prema njemu, i iskopaj oko njega opkop, i postavi vojsku oko njega, i namjesti ubojne sprave oko njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
3 Potom uzmi tavicu gvozdenu, i metni je kao gvozden zid između sebe i grada, i okreni lice svoje suprot njemu, i on će se opsjesti, i ti ćeš ga opsjesti. To će biti znak domu Izrailjevu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
4 Potom lezi na lijevu stranu svoju, i metni na nju bezakonje doma Izrailjeva; koliko dana uzležiš na njoj, toliko ćeš nositi njihovo bezakonje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
5 A ja ti dajem godine bezakonja njihova brojem dana, trista i devedeset dana, i toliko ćeš nositi bezakonje doma Izrailjeva.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
6 A kad ih navršiš, onda lezi na desnu stranu svoju, i nosi bezakonje doma Judina četrdeset dana; po jedan dan dajem ti za godinu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
7 I okreni lice svoje prema opkoljenom Jerusalimu zagalivši mišicu svoju, i prorokuj protiv njega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
8 I evo vezaću te uzicama da se ne prevrneš s jedne strane na drugu dokle ne navršiš dane opsade svoje.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
9 I uzmi pšenice i ječma i boba i leća i prosa i krupnika, i saspi sve u jedan sud, i načini od toga sebi hljeba prema broju dana u koje ćeš ležati na svojoj strani, tri stotine i devedeset dana ješćeš ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
10 I jela tvojega što ćeš jesti neka bude mjerom dvadeset sikala na dan; na rokove jedi ga.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
11 I vodu pij mjerom, po šestinu ina, pij na rokove.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
12 A hljeb prijesan ječmen jedi, ispekav ga na kalu čovječijem na njihove oči.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
13 I reče Gospod: tako će jesti sinovi Izrailjevi hljeb svoj nečist među narodima u koje ću ih razagnati.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
14 Tada rekoh: ah Gospode Gospode, gle, duša se moja nije oskvrnila, jer od djetinjstva svojega do sada nijesam jeo mrcinoga ni što bi zvjerka razdrla, niti je ušlo u usta moja meso nečisto.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
15 A on mi reče: vidi, dajem ti goveđu balegu mjesto čovječijega kala, da na njoj ispečeš sebi hljeb.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
16 Zatijem reče mi: sine čovječji, evo ja ću slomiti potporu u hljebu u Jerusalimu, te će jesti hljeb na mjeru i u brizi, i vodu će piti na mjeru i u čudu.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
17 Jer će im nestati hljeba i vode da će se čuditi među sobom i sasušiće se od bezakonja svojega.
Kopiraj
Kopirano
0
Komentari
Analiza
Pretraga